کمترین: 
679
بیشترین: 
689.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
689.13
زمان: 
6/20 23:08
قیمت گازوئیل امروز 20 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 689.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 00:08","price":679.13},{"date":"1397/06/20 01:08","price":679.25},{"date":"1397/06/20 02:08","price":679},{"date":"1397/06/20 05:08","price":679.25},{"date":"1397/06/20 06:08","price":679.75},{"date":"1397/06/20 07:08","price":680},{"date":"1397/06/20 09:08","price":680.13},{"date":"1397/06/20 10:08","price":680.38},{"date":"1397/06/20 11:08","price":681.38},{"date":"1397/06/20 12:08","price":682.38},{"date":"1397/06/20 13:24","price":684.13},{"date":"1397/06/20 14:08","price":682.63},{"date":"1397/06/20 15:08","price":682.38},{"date":"1397/06/20 17:08","price":681.13},{"date":"1397/06/20 18:08","price":679.63},{"date":"1397/06/20 19:08","price":683.75},{"date":"1397/06/20 20:08","price":686.88},{"date":"1397/06/20 21:08","price":688.88},{"date":"1397/06/20 22:08","price":689.38},{"date":"1397/06/20 23:08","price":689.13}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399