کمترین: 
2.218
بیشترین: 
2.253
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2522
زمان: 
6/20 23:08
قیمت نفت کوره امروز 20 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 2.2522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 00:08","price":2.2183},{"date":"1397/06/20 01:08","price":2.2194},{"date":"1397/06/20 02:08","price":2.218},{"date":"1397/06/20 03:08","price":2.2193},{"date":"1397/06/20 04:08","price":2.2188},{"date":"1397/06/20 05:08","price":2.219},{"date":"1397/06/20 06:08","price":2.2203},{"date":"1397/06/20 07:08","price":2.2207},{"date":"1397/06/20 08:08","price":2.2203},{"date":"1397/06/20 09:08","price":2.2206},{"date":"1397/06/20 10:08","price":2.2212},{"date":"1397/06/20 11:08","price":2.2266},{"date":"1397/06/20 12:08","price":2.2301},{"date":"1397/06/20 13:24","price":2.2334},{"date":"1397/06/20 14:08","price":2.2298},{"date":"1397/06/20 15:08","price":2.2302},{"date":"1397/06/20 16:08","price":2.2304},{"date":"1397/06/20 17:08","price":2.2256},{"date":"1397/06/20 18:08","price":2.2232},{"date":"1397/06/20 19:08","price":2.2371},{"date":"1397/06/20 20:08","price":2.2456},{"date":"1397/06/20 21:08","price":2.2517},{"date":"1397/06/20 22:08","price":2.253},{"date":"1397/06/20 23:08","price":2.2522}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398