کمترین: 
77.33
بیشترین: 
79.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
79
زمان: 
6/20 23:08
قیمت نفت برنت امروز 20 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 شهریور 1397 , 79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/20 00:08","price":77.36},{"date":"1397/06/20 01:08","price":77.41},{"date":"1397/06/20 02:08","price":77.34},{"date":"1397/06/20 03:08","price":77.33},{"date":"1397/06/20 05:08","price":77.41},{"date":"1397/06/20 06:08","price":77.5},{"date":"1397/06/20 07:08","price":77.53},{"date":"1397/06/20 08:08","price":77.52},{"date":"1397/06/20 10:08","price":77.55},{"date":"1397/06/20 11:08","price":77.69},{"date":"1397/06/20 12:08","price":77.88},{"date":"1397/06/20 13:24","price":78.08},{"date":"1397/06/20 14:08","price":77.93},{"date":"1397/06/20 15:08","price":77.94},{"date":"1397/06/20 16:08","price":77.97},{"date":"1397/06/20 17:08","price":77.86},{"date":"1397/06/20 18:08","price":77.82},{"date":"1397/06/20 19:08","price":78.36},{"date":"1397/06/20 20:08","price":78.64},{"date":"1397/06/20 21:08","price":78.89},{"date":"1397/06/20 22:08","price":79.02},{"date":"1397/06/20 23:08","price":79}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399