کمترین: 
74.17
بیشترین: 
74.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.17
زمان: 
6/19 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 19 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 74.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 18:08","price":74.17}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398