کمترین: 
10.7
بیشترین: 
11.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.3
زمان: 
6/19 20:50
قیمت دینار عراق امروز 19 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 11.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:10","price":10.7},{"date":"1397/06/19 11:20","price":10.8},{"date":"1397/06/19 13:21","price":10.9},{"date":"1397/06/19 14:40","price":11},{"date":"1397/06/19 15:00","price":10.8},{"date":"1397/06/19 15:20","price":10.9},{"date":"1397/06/19 16:10","price":11},{"date":"1397/06/19 16:30","price":11.1},{"date":"1397/06/19 16:50","price":11.2},{"date":"1397/06/19 17:50","price":11.1},{"date":"1397/06/19 18:10","price":11.2},{"date":"1397/06/19 19:20","price":11.3},{"date":"1397/06/19 19:50","price":11.2},{"date":"1397/06/19 20:50","price":11.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399