کمترین: 
178
بیشترین: 
188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187
زمان: 
6/19 21:10
قیمت افغانی امروز 19 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 187 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 11:10","price":178},{"date":"1397/06/19 11:20","price":180},{"date":"1397/06/19 12:50","price":179},{"date":"1397/06/19 13:10","price":180},{"date":"1397/06/19 13:21","price":182},{"date":"1397/06/19 15:00","price":180},{"date":"1397/06/19 15:20","price":182},{"date":"1397/06/19 15:30","price":181},{"date":"1397/06/19 16:10","price":183},{"date":"1397/06/19 16:30","price":185},{"date":"1397/06/19 17:20","price":186},{"date":"1397/06/19 17:50","price":185},{"date":"1397/06/19 18:00","price":184},{"date":"1397/06/19 18:10","price":186},{"date":"1397/06/19 19:10","price":187},{"date":"1397/06/19 19:30","price":188},{"date":"1397/06/19 19:50","price":187},{"date":"1397/06/19 20:50","price":188},{"date":"1397/06/19 21:10","price":187}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399