کمترین: 
186
بیشترین: 
197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
197
زمان: 
6/19 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 19 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:30","price":186},{"date":"1397/06/19 11:10","price":187},{"date":"1397/06/19 11:20","price":189},{"date":"1397/06/19 11:50","price":190},{"date":"1397/06/19 12:40","price":189},{"date":"1397/06/19 12:50","price":188},{"date":"1397/06/19 13:10","price":190},{"date":"1397/06/19 13:21","price":191},{"date":"1397/06/19 13:50","price":192},{"date":"1397/06/19 14:40","price":193},{"date":"1397/06/19 15:00","price":188},{"date":"1397/06/19 15:20","price":190},{"date":"1397/06/19 15:30","price":189},{"date":"1397/06/19 16:10","price":192},{"date":"1397/06/19 16:30","price":193},{"date":"1397/06/19 16:50","price":195},{"date":"1397/06/19 17:30","price":194},{"date":"1397/06/19 18:00","price":193},{"date":"1397/06/19 18:10","price":194},{"date":"1397/06/19 18:50","price":195},{"date":"1397/06/19 19:20","price":196},{"date":"1397/06/19 19:30","price":197},{"date":"1397/06/19 19:50","price":195},{"date":"1397/06/19 20:00","price":196},{"date":"1397/06/19 20:10","price":195},{"date":"1397/06/19 20:50","price":197}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399