کمترین: 
7616
بیشترین: 
8108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8107
زمان: 
6/19 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 19 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 8107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":7616},{"date":"1397/06/19 10:30","price":7623},{"date":"1397/06/19 10:50","price":7620},{"date":"1397/06/19 11:00","price":7616},{"date":"1397/06/19 11:10","price":7660},{"date":"1397/06/19 11:20","price":7726},{"date":"1397/06/19 11:50","price":7778},{"date":"1397/06/19 12:40","price":7749},{"date":"1397/06/19 12:50","price":7697},{"date":"1397/06/19 13:10","price":7741},{"date":"1397/06/19 13:21","price":7833},{"date":"1397/06/19 13:50","price":7823},{"date":"1397/06/19 14:20","price":7838},{"date":"1397/06/19 14:30","price":7852},{"date":"1397/06/19 14:40","price":7916},{"date":"1397/06/19 15:00","price":7757},{"date":"1397/06/19 15:20","price":7832},{"date":"1397/06/19 15:30","price":7792},{"date":"1397/06/19 15:50","price":7801},{"date":"1397/06/19 16:10","price":7891},{"date":"1397/06/19 16:30","price":7936},{"date":"1397/06/19 16:50","price":8032},{"date":"1397/06/19 17:00","price":8043},{"date":"1397/06/19 17:10","price":8003},{"date":"1397/06/19 17:20","price":7996},{"date":"1397/06/19 17:30","price":7987},{"date":"1397/06/19 17:50","price":7962},{"date":"1397/06/19 18:00","price":7944},{"date":"1397/06/19 18:10","price":7995},{"date":"1397/06/19 18:20","price":8006},{"date":"1397/06/19 18:30","price":8011},{"date":"1397/06/19 18:50","price":8029},{"date":"1397/06/19 19:00","price":8024},{"date":"1397/06/19 19:10","price":8044},{"date":"1397/06/19 19:20","price":8092},{"date":"1397/06/19 19:30","price":8104},{"date":"1397/06/19 19:50","price":8047},{"date":"1397/06/19 20:00","price":8068},{"date":"1397/06/19 20:10","price":8056},{"date":"1397/06/19 20:20","price":8045},{"date":"1397/06/19 20:30","price":8057},{"date":"1397/06/19 20:50","price":8107},{"date":"1397/06/19 21:00","price":8108},{"date":"1397/06/19 21:20","price":8107}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399