کمترین: 
395
بیشترین: 
422
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
422
زمان: 
6/19 20:50
قیمت بات تایلند امروز 19 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 شهریور 1397 , 422 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":395},{"date":"1397/06/19 10:30","price":396},{"date":"1397/06/19 10:50","price":397},{"date":"1397/06/19 11:00","price":395},{"date":"1397/06/19 11:10","price":398},{"date":"1397/06/19 11:20","price":402},{"date":"1397/06/19 11:50","price":403},{"date":"1397/06/19 12:40","price":402},{"date":"1397/06/19 12:50","price":400},{"date":"1397/06/19 13:10","price":403},{"date":"1397/06/19 13:21","price":407},{"date":"1397/06/19 13:50","price":406},{"date":"1397/06/19 14:20","price":408},{"date":"1397/06/19 14:30","price":409},{"date":"1397/06/19 14:40","price":411},{"date":"1397/06/19 15:00","price":404},{"date":"1397/06/19 15:20","price":408},{"date":"1397/06/19 15:30","price":406},{"date":"1397/06/19 16:10","price":411},{"date":"1397/06/19 16:30","price":414},{"date":"1397/06/19 16:50","price":417},{"date":"1397/06/19 17:00","price":419},{"date":"1397/06/19 17:10","price":417},{"date":"1397/06/19 17:20","price":418},{"date":"1397/06/19 17:30","price":416},{"date":"1397/06/19 17:50","price":415},{"date":"1397/06/19 18:00","price":413},{"date":"1397/06/19 18:10","price":417},{"date":"1397/06/19 18:50","price":418},{"date":"1397/06/19 19:10","price":419},{"date":"1397/06/19 19:20","price":422},{"date":"1397/06/19 19:50","price":419},{"date":"1397/06/19 20:00","price":420},{"date":"1397/06/19 20:20","price":419},{"date":"1397/06/19 20:30","price":420},{"date":"1397/06/19 20:50","price":422}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399