کمترین: 
3136
بیشترین: 
3342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3342
زمان: 
6/19 20:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":3143},{"date":"1397/06/19 10:30","price":3146},{"date":"1397/06/19 10:50","price":3145},{"date":"1397/06/19 11:00","price":3136},{"date":"1397/06/19 11:10","price":3169},{"date":"1397/06/19 11:20","price":3197},{"date":"1397/06/19 11:50","price":3207},{"date":"1397/06/19 12:40","price":3199},{"date":"1397/06/19 12:50","price":3184},{"date":"1397/06/19 13:10","price":3203},{"date":"1397/06/19 13:21","price":3237},{"date":"1397/06/19 13:50","price":3224},{"date":"1397/06/19 14:20","price":3232},{"date":"1397/06/19 14:30","price":3231},{"date":"1397/06/19 14:40","price":3255},{"date":"1397/06/19 15:00","price":3198},{"date":"1397/06/19 15:20","price":3229},{"date":"1397/06/19 15:30","price":3220},{"date":"1397/06/19 15:50","price":3216},{"date":"1397/06/19 16:10","price":3257},{"date":"1397/06/19 16:30","price":3279},{"date":"1397/06/19 16:50","price":3311},{"date":"1397/06/19 17:00","price":3316},{"date":"1397/06/19 17:10","price":3307},{"date":"1397/06/19 17:20","price":3305},{"date":"1397/06/19 17:30","price":3300},{"date":"1397/06/19 17:50","price":3282},{"date":"1397/06/19 18:00","price":3275},{"date":"1397/06/19 18:10","price":3296},{"date":"1397/06/19 18:20","price":3300},{"date":"1397/06/19 18:30","price":3303},{"date":"1397/06/19 18:50","price":3310},{"date":"1397/06/19 19:00","price":3308},{"date":"1397/06/19 19:10","price":3316},{"date":"1397/06/19 19:20","price":3336},{"date":"1397/06/19 19:30","price":3339},{"date":"1397/06/19 19:50","price":3317},{"date":"1397/06/19 20:00","price":3326},{"date":"1397/06/19 20:10","price":3321},{"date":"1397/06/19 20:20","price":3317},{"date":"1397/06/19 20:30","price":3321},{"date":"1397/06/19 20:50","price":3342}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398