کمترین: 
9433
بیشترین: 
10057
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10056
زمان: 
6/19 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 شهریور 1397 , 10056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":9433},{"date":"1397/06/19 10:30","price":9440},{"date":"1397/06/19 11:00","price":9437},{"date":"1397/06/19 11:10","price":9511},{"date":"1397/06/19 11:20","price":9591},{"date":"1397/06/19 11:50","price":9633},{"date":"1397/06/19 12:40","price":9599},{"date":"1397/06/19 12:50","price":9557},{"date":"1397/06/19 13:10","price":9592},{"date":"1397/06/19 13:21","price":9718},{"date":"1397/06/19 13:50","price":9720},{"date":"1397/06/19 14:20","price":9718},{"date":"1397/06/19 14:30","price":9735},{"date":"1397/06/19 14:40","price":9812},{"date":"1397/06/19 15:00","price":9596},{"date":"1397/06/19 15:20","price":9688},{"date":"1397/06/19 15:30","price":9687},{"date":"1397/06/19 15:50","price":9647},{"date":"1397/06/19 16:10","price":9772},{"date":"1397/06/19 16:30","price":9861},{"date":"1397/06/19 16:50","price":9933},{"date":"1397/06/19 17:00","price":9971},{"date":"1397/06/19 17:10","price":9946},{"date":"1397/06/19 17:20","price":9936},{"date":"1397/06/19 17:30","price":9923},{"date":"1397/06/19 17:50","price":9858},{"date":"1397/06/19 18:00","price":9857},{"date":"1397/06/19 18:10","price":9921},{"date":"1397/06/19 18:20","price":9931},{"date":"1397/06/19 18:30","price":9940},{"date":"1397/06/19 18:50","price":9960},{"date":"1397/06/19 19:00","price":9934},{"date":"1397/06/19 19:10","price":9982},{"date":"1397/06/19 19:20","price":10041},{"date":"1397/06/19 19:30","price":10048},{"date":"1397/06/19 19:50","price":9982},{"date":"1397/06/19 20:00","price":10008},{"date":"1397/06/19 20:10","price":9993},{"date":"1397/06/19 20:20","price":9957},{"date":"1397/06/19 20:30","price":9972},{"date":"1397/06/19 20:50","price":10056},{"date":"1397/06/19 21:00","price":10057},{"date":"1397/06/19 21:20","price":10056}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399