کمترین: 
1542
بیشترین: 
1655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1655
زمان: 
6/19 20:50
قیمت کرون نروژ امروز 19 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":1542},{"date":"1397/06/19 10:30","price":1543},{"date":"1397/06/19 10:50","price":1548},{"date":"1397/06/19 11:00","price":1545},{"date":"1397/06/19 11:10","price":1562},{"date":"1397/06/19 11:20","price":1574},{"date":"1397/06/19 11:50","price":1580},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1575},{"date":"1397/06/19 12:50","price":1571},{"date":"1397/06/19 13:10","price":1579},{"date":"1397/06/19 13:21","price":1598},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1615},{"date":"1397/06/19 15:00","price":1582},{"date":"1397/06/19 15:20","price":1597},{"date":"1397/06/19 15:30","price":1587},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1592},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1611},{"date":"1397/06/19 16:30","price":1622},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1638},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1640},{"date":"1397/06/19 17:10","price":1636},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1631},{"date":"1397/06/19 17:30","price":1629},{"date":"1397/06/19 17:50","price":1627},{"date":"1397/06/19 18:00","price":1624},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1633},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1635},{"date":"1397/06/19 18:30","price":1633},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1640},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1639},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1643},{"date":"1397/06/19 19:20","price":1652},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1654},{"date":"1397/06/19 19:50","price":1643},{"date":"1397/06/19 20:00","price":1647},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1644},{"date":"1397/06/19 20:20","price":1642},{"date":"1397/06/19 20:30","price":1645},{"date":"1397/06/19 20:50","price":1655}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398