کمترین: 
2013
بیشترین: 
2158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2158
زمان: 
6/19 20:50
قیمت کرون دانمارک امروز 19 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":2017},{"date":"1397/06/19 10:30","price":2014},{"date":"1397/06/19 10:50","price":2013},{"date":"1397/06/19 11:00","price":2017},{"date":"1397/06/19 11:10","price":2031},{"date":"1397/06/19 11:20","price":2050},{"date":"1397/06/19 11:50","price":2055},{"date":"1397/06/19 12:40","price":2051},{"date":"1397/06/19 12:50","price":2046},{"date":"1397/06/19 13:10","price":2058},{"date":"1397/06/19 13:21","price":2080},{"date":"1397/06/19 13:50","price":2081},{"date":"1397/06/19 14:30","price":2085},{"date":"1397/06/19 14:40","price":2101},{"date":"1397/06/19 15:00","price":2060},{"date":"1397/06/19 15:20","price":2078},{"date":"1397/06/19 15:30","price":2069},{"date":"1397/06/19 15:50","price":2070},{"date":"1397/06/19 16:10","price":2096},{"date":"1397/06/19 16:30","price":2111},{"date":"1397/06/19 16:50","price":2131},{"date":"1397/06/19 17:00","price":2134},{"date":"1397/06/19 17:10","price":2129},{"date":"1397/06/19 17:30","price":2126},{"date":"1397/06/19 17:50","price":2118},{"date":"1397/06/19 18:00","price":2115},{"date":"1397/06/19 18:10","price":2132},{"date":"1397/06/19 18:20","price":2129},{"date":"1397/06/19 18:30","price":2132},{"date":"1397/06/19 18:50","price":2136},{"date":"1397/06/19 19:10","price":2140},{"date":"1397/06/19 19:20","price":2154},{"date":"1397/06/19 19:30","price":2156},{"date":"1397/06/19 19:50","price":2142},{"date":"1397/06/19 20:00","price":2148},{"date":"1397/06/19 20:10","price":2144},{"date":"1397/06/19 20:20","price":2142},{"date":"1397/06/19 20:30","price":2145},{"date":"1397/06/19 20:50","price":2158}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399