کمترین: 
3568
بیشترین: 
3807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3806
زمان: 
6/19 21:20
قیمت ریال قطر امروز 19 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3806 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":3576},{"date":"1397/06/19 10:30","price":3579},{"date":"1397/06/19 10:50","price":3578},{"date":"1397/06/19 11:00","price":3568},{"date":"1397/06/19 11:10","price":3605},{"date":"1397/06/19 11:20","price":3636},{"date":"1397/06/19 11:50","price":3652},{"date":"1397/06/19 12:40","price":3638},{"date":"1397/06/19 12:50","price":3622},{"date":"1397/06/19 13:10","price":3635},{"date":"1397/06/19 13:21","price":3682},{"date":"1397/06/19 14:20","price":3679},{"date":"1397/06/19 14:30","price":3687},{"date":"1397/06/19 14:40","price":3717},{"date":"1397/06/19 15:00","price":3642},{"date":"1397/06/19 15:20","price":3677},{"date":"1397/06/19 15:30","price":3650},{"date":"1397/06/19 15:50","price":3663},{"date":"1397/06/19 16:10","price":3709},{"date":"1397/06/19 16:30","price":3735},{"date":"1397/06/19 16:50","price":3771},{"date":"1397/06/19 17:00","price":3776},{"date":"1397/06/19 17:10","price":3758},{"date":"1397/06/19 17:20","price":3763},{"date":"1397/06/19 17:30","price":3759},{"date":"1397/06/19 17:50","price":3738},{"date":"1397/06/19 18:00","price":3730},{"date":"1397/06/19 18:10","price":3754},{"date":"1397/06/19 18:20","price":3750},{"date":"1397/06/19 18:30","price":3753},{"date":"1397/06/19 18:50","price":3769},{"date":"1397/06/19 19:00","price":3767},{"date":"1397/06/19 19:10","price":3777},{"date":"1397/06/19 19:20","price":3800},{"date":"1397/06/19 19:30","price":3804},{"date":"1397/06/19 19:50","price":3778},{"date":"1397/06/19 20:00","price":3788},{"date":"1397/06/19 20:10","price":3782},{"date":"1397/06/19 20:20","price":3769},{"date":"1397/06/19 20:30","price":3774},{"date":"1397/06/19 20:50","price":3807},{"date":"1397/06/19 21:20","price":3806}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399