کمترین: 
3469
بیشترین: 
3699
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3698
زمان: 
6/19 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 19 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3698 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":3469},{"date":"1397/06/19 10:30","price":3480},{"date":"1397/06/19 10:50","price":3471},{"date":"1397/06/19 11:00","price":3473},{"date":"1397/06/19 11:10","price":3500},{"date":"1397/06/19 11:20","price":3527},{"date":"1397/06/19 11:50","price":3550},{"date":"1397/06/19 12:40","price":3536},{"date":"1397/06/19 12:50","price":3513},{"date":"1397/06/19 13:10","price":3542},{"date":"1397/06/19 13:21","price":3579},{"date":"1397/06/19 13:50","price":3578},{"date":"1397/06/19 14:20","price":3574},{"date":"1397/06/19 14:30","price":3580},{"date":"1397/06/19 14:40","price":3611},{"date":"1397/06/19 15:00","price":3539},{"date":"1397/06/19 15:20","price":3573},{"date":"1397/06/19 15:30","price":3563},{"date":"1397/06/19 15:50","price":3559},{"date":"1397/06/19 16:10","price":3597},{"date":"1397/06/19 16:30","price":3629},{"date":"1397/06/19 16:50","price":3664},{"date":"1397/06/19 17:00","price":3669},{"date":"1397/06/19 17:10","price":3659},{"date":"1397/06/19 17:20","price":3656},{"date":"1397/06/19 17:30","price":3652},{"date":"1397/06/19 17:50","price":3632},{"date":"1397/06/19 18:00","price":3624},{"date":"1397/06/19 18:10","price":3655},{"date":"1397/06/19 18:20","price":3651},{"date":"1397/06/19 18:30","price":3655},{"date":"1397/06/19 18:50","price":3664},{"date":"1397/06/19 19:00","price":3661},{"date":"1397/06/19 19:10","price":3670},{"date":"1397/06/19 19:20","price":3691},{"date":"1397/06/19 19:30","price":3697},{"date":"1397/06/19 19:50","price":3671},{"date":"1397/06/19 20:00","price":3681},{"date":"1397/06/19 20:10","price":3675},{"date":"1397/06/19 20:20","price":3670},{"date":"1397/06/19 20:30","price":3675},{"date":"1397/06/19 20:50","price":3698},{"date":"1397/06/19 21:00","price":3699},{"date":"1397/06/19 21:20","price":3698}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399