کمترین: 
1437
بیشترین: 
1534
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1534
زمان: 
6/19 20:50
قیمت کرون سوئد امروز 19 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":1437},{"date":"1397/06/19 10:30","price":1439},{"date":"1397/06/19 11:00","price":1440},{"date":"1397/06/19 11:10","price":1453},{"date":"1397/06/19 11:20","price":1464},{"date":"1397/06/19 11:50","price":1471},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1465},{"date":"1397/06/19 12:50","price":1457},{"date":"1397/06/19 13:10","price":1468},{"date":"1397/06/19 13:21","price":1483},{"date":"1397/06/19 14:20","price":1482},{"date":"1397/06/19 14:30","price":1485},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1497},{"date":"1397/06/19 15:00","price":1467},{"date":"1397/06/19 15:20","price":1481},{"date":"1397/06/19 15:30","price":1477},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1476},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1492},{"date":"1397/06/19 16:30","price":1504},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1517},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1521},{"date":"1397/06/19 17:10","price":1517},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1515},{"date":"1397/06/19 17:30","price":1512},{"date":"1397/06/19 17:50","price":1508},{"date":"1397/06/19 18:00","price":1505},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1518},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1515},{"date":"1397/06/19 18:30","price":1516},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1521},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1516},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1522},{"date":"1397/06/19 19:20","price":1533},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1534},{"date":"1397/06/19 19:50","price":1523},{"date":"1397/06/19 20:00","price":1527},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1525},{"date":"1397/06/19 20:20","price":1519},{"date":"1397/06/19 20:30","price":1521},{"date":"1397/06/19 20:50","price":1534}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399