کمترین: 
13431
بیشترین: 
14253
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14251
زمان: 
6/19 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 14251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":13434},{"date":"1397/06/19 10:30","price":13441},{"date":"1397/06/19 10:50","price":13436},{"date":"1397/06/19 11:00","price":13431},{"date":"1397/06/19 11:10","price":13525},{"date":"1397/06/19 11:20","price":13651},{"date":"1397/06/19 11:50","price":13691},{"date":"1397/06/19 12:40","price":13657},{"date":"1397/06/19 12:50","price":13594},{"date":"1397/06/19 13:10","price":13668},{"date":"1397/06/19 13:21","price":13810},{"date":"1397/06/19 13:50","price":13804},{"date":"1397/06/19 14:20","price":13788},{"date":"1397/06/19 14:30","price":13797},{"date":"1397/06/19 14:40","price":13914},{"date":"1397/06/19 15:00","price":13629},{"date":"1397/06/19 15:20","price":13763},{"date":"1397/06/19 15:30","price":13693},{"date":"1397/06/19 15:50","price":13697},{"date":"1397/06/19 16:10","price":13869},{"date":"1397/06/19 16:30","price":13971},{"date":"1397/06/19 16:50","price":14100},{"date":"1397/06/19 17:00","price":14128},{"date":"1397/06/19 17:10","price":14089},{"date":"1397/06/19 17:20","price":14081},{"date":"1397/06/19 17:30","price":14056},{"date":"1397/06/19 17:50","price":13991},{"date":"1397/06/19 18:00","price":13964},{"date":"1397/06/19 18:10","price":14081},{"date":"1397/06/19 18:20","price":14061},{"date":"1397/06/19 18:30","price":14078},{"date":"1397/06/19 18:50","price":14116},{"date":"1397/06/19 19:00","price":14113},{"date":"1397/06/19 19:10","price":14141},{"date":"1397/06/19 19:20","price":14227},{"date":"1397/06/19 19:30","price":14240},{"date":"1397/06/19 19:50","price":14146},{"date":"1397/06/19 20:00","price":14183},{"date":"1397/06/19 20:10","price":14161},{"date":"1397/06/19 20:20","price":14143},{"date":"1397/06/19 20:30","price":14163},{"date":"1397/06/19 20:50","price":14252},{"date":"1397/06/19 21:00","price":14253},{"date":"1397/06/19 21:20","price":14251}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398