کمترین: 
8481
بیشترین: 
9073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9071
زمان: 
6/19 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 19 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 19 شهریور 1397 , 9071 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":8492},{"date":"1397/06/19 10:30","price":8500},{"date":"1397/06/19 10:50","price":8501},{"date":"1397/06/19 11:00","price":8481},{"date":"1397/06/19 11:10","price":8572},{"date":"1397/06/19 11:20","price":8644},{"date":"1397/06/19 11:50","price":8679},{"date":"1397/06/19 12:40","price":8654},{"date":"1397/06/19 12:50","price":8613},{"date":"1397/06/19 13:10","price":8641},{"date":"1397/06/19 13:21","price":8760},{"date":"1397/06/19 13:50","price":8758},{"date":"1397/06/19 14:20","price":8762},{"date":"1397/06/19 14:30","price":8760},{"date":"1397/06/19 14:40","price":8852},{"date":"1397/06/19 15:00","price":8674},{"date":"1397/06/19 15:20","price":8755},{"date":"1397/06/19 15:30","price":8693},{"date":"1397/06/19 15:50","price":8723},{"date":"1397/06/19 16:10","price":8830},{"date":"1397/06/19 16:30","price":8892},{"date":"1397/06/19 16:50","price":8975},{"date":"1397/06/19 17:00","price":8990},{"date":"1397/06/19 17:10","price":8964},{"date":"1397/06/19 17:20","price":8941},{"date":"1397/06/19 17:30","price":8926},{"date":"1397/06/19 17:50","price":8907},{"date":"1397/06/19 18:00","price":8892},{"date":"1397/06/19 18:10","price":8949},{"date":"1397/06/19 18:20","price":8957},{"date":"1397/06/19 18:30","price":8945},{"date":"1397/06/19 18:50","price":8985},{"date":"1397/06/19 19:00","price":8984},{"date":"1397/06/19 19:10","price":9001},{"date":"1397/06/19 19:20","price":9056},{"date":"1397/06/19 19:30","price":9065},{"date":"1397/06/19 19:50","price":9005},{"date":"1397/06/19 20:00","price":9028},{"date":"1397/06/19 20:10","price":9015},{"date":"1397/06/19 20:20","price":9003},{"date":"1397/06/19 20:30","price":9016},{"date":"1397/06/19 20:50","price":9072},{"date":"1397/06/19 21:00","price":9073},{"date":"1397/06/19 21:20","price":9071}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399