کمترین: 
2014
بیشترین: 
2150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2150
زمان: 
6/19 20:50
قیمت لیر ترکیه امروز 19 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":2025},{"date":"1397/06/19 10:30","price":2024},{"date":"1397/06/19 10:50","price":2022},{"date":"1397/06/19 11:00","price":2014},{"date":"1397/06/19 11:10","price":2027},{"date":"1397/06/19 11:20","price":2046},{"date":"1397/06/19 11:50","price":2055},{"date":"1397/06/19 12:40","price":2051},{"date":"1397/06/19 12:50","price":2042},{"date":"1397/06/19 13:10","price":2060},{"date":"1397/06/19 13:21","price":2080},{"date":"1397/06/19 13:50","price":2086},{"date":"1397/06/19 14:20","price":2081},{"date":"1397/06/19 14:30","price":2086},{"date":"1397/06/19 14:40","price":2098},{"date":"1397/06/19 15:00","price":2054},{"date":"1397/06/19 15:20","price":2076},{"date":"1397/06/19 15:30","price":2064},{"date":"1397/06/19 15:50","price":2067},{"date":"1397/06/19 16:10","price":2093},{"date":"1397/06/19 16:30","price":2106},{"date":"1397/06/19 16:50","price":2128},{"date":"1397/06/19 17:00","price":2133},{"date":"1397/06/19 17:10","price":2129},{"date":"1397/06/19 17:20","price":2127},{"date":"1397/06/19 17:30","price":2124},{"date":"1397/06/19 17:50","price":2111},{"date":"1397/06/19 18:00","price":2104},{"date":"1397/06/19 18:10","price":2129},{"date":"1397/06/19 18:20","price":2124},{"date":"1397/06/19 18:30","price":2123},{"date":"1397/06/19 18:50","price":2129},{"date":"1397/06/19 19:10","price":2133},{"date":"1397/06/19 19:20","price":2146},{"date":"1397/06/19 19:30","price":2149},{"date":"1397/06/19 19:50","price":2134},{"date":"1397/06/19 20:00","price":2139},{"date":"1397/06/19 20:10","price":2136},{"date":"1397/06/19 20:20","price":2133},{"date":"1397/06/19 20:30","price":2136},{"date":"1397/06/19 20:50","price":2150}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399