کمترین: 
3538
بیشترین: 
3775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3774
زمان: 
6/19 21:20
قیمت درهم امارات امروز 19 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 3774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 10:20","price":3547},{"date":"1397/06/19 10:30","price":3551},{"date":"1397/06/19 10:50","price":3549},{"date":"1397/06/19 11:00","price":3538},{"date":"1397/06/19 11:10","price":3571},{"date":"1397/06/19 11:20","price":3606},{"date":"1397/06/19 11:50","price":3617},{"date":"1397/06/19 12:40","price":3604},{"date":"1397/06/19 12:50","price":3583},{"date":"1397/06/19 13:10","price":3604},{"date":"1397/06/19 13:21","price":3651},{"date":"1397/06/19 14:20","price":3649},{"date":"1397/06/19 14:30","price":3656},{"date":"1397/06/19 14:40","price":3686},{"date":"1397/06/19 15:00","price":3612},{"date":"1397/06/19 15:20","price":3638},{"date":"1397/06/19 15:30","price":3628},{"date":"1397/06/19 15:50","price":3624},{"date":"1397/06/19 16:10","price":3669},{"date":"1397/06/19 16:30","price":3700},{"date":"1397/06/19 16:50","price":3731},{"date":"1397/06/19 17:00","price":3745},{"date":"1397/06/19 17:10","price":3735},{"date":"1397/06/19 17:20","price":3732},{"date":"1397/06/19 17:30","price":3728},{"date":"1397/06/19 17:50","price":3707},{"date":"1397/06/19 18:00","price":3690},{"date":"1397/06/19 18:10","price":3731},{"date":"1397/06/19 18:20","price":3727},{"date":"1397/06/19 18:30","price":3731},{"date":"1397/06/19 18:50","price":3725},{"date":"1397/06/19 19:00","price":3736},{"date":"1397/06/19 19:10","price":3737},{"date":"1397/06/19 19:20","price":3759},{"date":"1397/06/19 19:30","price":3772},{"date":"1397/06/19 19:50","price":3738},{"date":"1397/06/19 20:00","price":3748},{"date":"1397/06/19 20:10","price":3742},{"date":"1397/06/19 20:20","price":3746},{"date":"1397/06/19 20:30","price":3751},{"date":"1397/06/19 20:50","price":3775},{"date":"1397/06/19 21:10","price":3766},{"date":"1397/06/19 21:20","price":3774}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399