کمترین: 
678.13
بیشترین: 
685.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
678.13
زمان: 
6/19 23:08
قیمت گازوئیل امروز 19 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 678.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 05:08","price":681.5},{"date":"1397/06/19 06:08","price":681.75},{"date":"1397/06/19 06:32","price":681.5},{"date":"1397/06/19 07:08","price":682.13},{"date":"1397/06/19 08:08","price":683},{"date":"1397/06/19 09:08","price":682.63},{"date":"1397/06/19 11:08","price":683.88},{"date":"1397/06/19 12:24","price":684.63},{"date":"1397/06/19 13:08","price":685.63},{"date":"1397/06/19 14:08","price":685.13},{"date":"1397/06/19 15:08","price":681.13},{"date":"1397/06/19 16:08","price":682.13},{"date":"1397/06/19 17:08","price":679.88},{"date":"1397/06/19 18:08","price":681.75},{"date":"1397/06/19 19:08","price":684},{"date":"1397/06/19 20:08","price":682.38},{"date":"1397/06/19 21:08","price":679.88},{"date":"1397/06/19 22:08","price":679.13},{"date":"1397/06/19 23:08","price":678.13}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399