کمترین: 
77.12
بیشترین: 
77.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.29
زمان: 
6/19 23:08
قیمت نفت برنت امروز 19 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 77.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 05:08","price":77.14},{"date":"1397/06/19 06:08","price":77.19},{"date":"1397/06/19 06:32","price":77.15},{"date":"1397/06/19 07:08","price":77.25},{"date":"1397/06/19 08:08","price":77.34},{"date":"1397/06/19 09:08","price":77.25},{"date":"1397/06/19 10:08","price":77.19},{"date":"1397/06/19 11:08","price":77.39},{"date":"1397/06/19 12:24","price":77.52},{"date":"1397/06/19 13:08","price":77.7},{"date":"1397/06/19 14:08","price":77.67},{"date":"1397/06/19 15:08","price":77.22},{"date":"1397/06/19 16:08","price":77.49},{"date":"1397/06/19 17:08","price":77.18},{"date":"1397/06/19 18:08","price":77.46},{"date":"1397/06/19 19:08","price":77.75},{"date":"1397/06/19 20:08","price":77.5},{"date":"1397/06/19 21:08","price":77.12},{"date":"1397/06/19 22:08","price":77.33},{"date":"1397/06/19 23:08","price":77.29}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398