کمترین: 
2.756
بیشترین: 
2.808
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.801
زمان: 
6/19 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 19 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2.801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 03:08","price":2.772},{"date":"1397/06/19 04:08","price":2.773},{"date":"1397/06/19 04:32","price":2.774},{"date":"1397/06/19 05:08","price":2.771},{"date":"1397/06/19 06:08","price":2.773},{"date":"1397/06/19 07:08","price":2.772},{"date":"1397/06/19 09:08","price":2.771},{"date":"1397/06/19 10:08","price":2.773},{"date":"1397/06/19 11:08","price":2.768},{"date":"1397/06/19 12:24","price":2.774},{"date":"1397/06/19 13:08","price":2.766},{"date":"1397/06/19 14:08","price":2.772},{"date":"1397/06/19 15:08","price":2.769},{"date":"1397/06/19 16:08","price":2.776},{"date":"1397/06/19 17:08","price":2.763},{"date":"1397/06/19 18:08","price":2.756},{"date":"1397/06/19 19:08","price":2.769},{"date":"1397/06/19 20:08","price":2.808},{"date":"1397/06/19 21:08","price":2.801},{"date":"1397/06/19 22:08","price":2.803},{"date":"1397/06/19 23:08","price":2.801}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398