کمترین: 
1.9579
بیشترین: 
1.9941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9579
زمان: 
6/19 23:08
قیمت بنزین امروز 19 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1.9579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 03:08","price":1.9795},{"date":"1397/06/19 04:08","price":1.9865},{"date":"1397/06/19 04:32","price":1.984},{"date":"1397/06/19 05:08","price":1.9825},{"date":"1397/06/19 06:08","price":1.9838},{"date":"1397/06/19 06:32","price":1.9835},{"date":"1397/06/19 07:08","price":1.986},{"date":"1397/06/19 08:08","price":1.9865},{"date":"1397/06/19 09:08","price":1.9855},{"date":"1397/06/19 10:08","price":1.9835},{"date":"1397/06/19 11:08","price":1.989},{"date":"1397/06/19 12:24","price":1.9941},{"date":"1397/06/19 13:08","price":1.994},{"date":"1397/06/19 14:08","price":1.9922},{"date":"1397/06/19 15:08","price":1.9811},{"date":"1397/06/19 16:08","price":1.9875},{"date":"1397/06/19 17:08","price":1.9712},{"date":"1397/06/19 18:08","price":1.9776},{"date":"1397/06/19 19:08","price":1.9822},{"date":"1397/06/19 20:08","price":1.9735},{"date":"1397/06/19 21:08","price":1.9625},{"date":"1397/06/19 22:08","price":1.964},{"date":"1397/06/19 23:08","price":1.9579}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398