کمترین: 
2.2168
بیشترین: 
2.2381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2178
زمان: 
6/19 23:08
قیمت نفت کوره امروز 19 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 2.2178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 03:08","price":2.2258},{"date":"1397/06/19 04:08","price":2.2259},{"date":"1397/06/19 04:32","price":2.2255},{"date":"1397/06/19 05:08","price":2.2236},{"date":"1397/06/19 06:08","price":2.2241},{"date":"1397/06/19 06:32","price":2.2245},{"date":"1397/06/19 07:08","price":2.2253},{"date":"1397/06/19 08:08","price":2.2281},{"date":"1397/06/19 09:08","price":2.2269},{"date":"1397/06/19 10:08","price":2.2262},{"date":"1397/06/19 11:08","price":2.2307},{"date":"1397/06/19 12:24","price":2.2349},{"date":"1397/06/19 13:08","price":2.2381},{"date":"1397/06/19 14:08","price":2.235},{"date":"1397/06/19 15:08","price":2.2247},{"date":"1397/06/19 16:08","price":2.2268},{"date":"1397/06/19 17:08","price":2.2196},{"date":"1397/06/19 18:08","price":2.2266},{"date":"1397/06/19 19:08","price":2.2313},{"date":"1397/06/19 20:08","price":2.2237},{"date":"1397/06/19 21:08","price":2.2168},{"date":"1397/06/19 22:08","price":2.2194},{"date":"1397/06/19 23:08","price":2.2178}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399