کمترین: 
67.5
بیشترین: 
68.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.5
زمان: 
6/19 23:08
قیمت نفت سبک امروز 19 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 67.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 03:08","price":67.97},{"date":"1397/06/19 04:08","price":68.11},{"date":"1397/06/19 04:32","price":68.09},{"date":"1397/06/19 05:08","price":68.03},{"date":"1397/06/19 06:32","price":67.98},{"date":"1397/06/19 07:08","price":68.09},{"date":"1397/06/19 08:08","price":68.19},{"date":"1397/06/19 09:08","price":68.17},{"date":"1397/06/19 10:08","price":68.06},{"date":"1397/06/19 11:08","price":68.19},{"date":"1397/06/19 13:08","price":68.39},{"date":"1397/06/19 14:08","price":68.33},{"date":"1397/06/19 15:08","price":68.08},{"date":"1397/06/19 16:08","price":68.27},{"date":"1397/06/19 17:08","price":67.97},{"date":"1397/06/19 18:08","price":68.17},{"date":"1397/06/19 19:08","price":68.42},{"date":"1397/06/19 20:08","price":68},{"date":"1397/06/19 21:08","price":67.56},{"date":"1397/06/19 22:08","price":67.67},{"date":"1397/06/19 23:08","price":67.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398