پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1616600
بیشترین: 
1726300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1722400
زمان: 
6/19 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 19 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1722400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 02:50","price":1616900},{"date":"1397/06/19 03:00","price":1616800},{"date":"1397/06/19 03:25","price":1616900},{"date":"1397/06/19 03:30","price":1616800},{"date":"1397/06/19 03:50","price":1616900},{"date":"1397/06/19 03:55","price":1616800},{"date":"1397/06/19 04:05","price":1616700},{"date":"1397/06/19 04:10","price":1616800},{"date":"1397/06/19 04:50","price":1616700},{"date":"1397/06/19 04:55","price":1616800},{"date":"1397/06/19 05:10","price":1616900},{"date":"1397/06/19 05:15","price":1616800},{"date":"1397/06/19 05:20","price":1616900},{"date":"1397/06/19 05:25","price":1616700},{"date":"1397/06/19 05:30","price":1616800},{"date":"1397/06/19 06:05","price":1616900},{"date":"1397/06/19 06:15","price":1616800},{"date":"1397/06/19 06:35","price":1616900},{"date":"1397/06/19 06:45","price":1616800},{"date":"1397/06/19 07:00","price":1616700},{"date":"1397/06/19 07:05","price":1616800},{"date":"1397/06/19 07:25","price":1616700},{"date":"1397/06/19 07:30","price":1616800},{"date":"1397/06/19 07:40","price":1616900},{"date":"1397/06/19 07:45","price":1616800},{"date":"1397/06/19 07:50","price":1616900},{"date":"1397/06/19 07:55","price":1616800},{"date":"1397/06/19 08:05","price":1616900},{"date":"1397/06/19 08:10","price":1616800},{"date":"1397/06/19 08:15","price":1616700},{"date":"1397/06/19 08:20","price":1616800},{"date":"1397/06/19 08:25","price":1616900},{"date":"1397/06/19 08:40","price":1616800},{"date":"1397/06/19 08:50","price":1616600},{"date":"1397/06/19 08:55","price":1616800},{"date":"1397/06/19 09:00","price":1616900},{"date":"1397/06/19 09:05","price":1616800},{"date":"1397/06/19 09:30","price":1616900},{"date":"1397/06/19 09:45","price":1616800},{"date":"1397/06/19 09:55","price":1616900},{"date":"1397/06/19 10:10","price":1616800},{"date":"1397/06/19 10:20","price":1616900},{"date":"1397/06/19 10:25","price":1616800},{"date":"1397/06/19 10:30","price":1616900},{"date":"1397/06/19 10:40","price":1616800},{"date":"1397/06/19 10:50","price":1616900},{"date":"1397/06/19 11:00","price":1616800},{"date":"1397/06/19 11:10","price":1631400},{"date":"1397/06/19 11:15","price":1643800},{"date":"1397/06/19 11:20","price":1645900},{"date":"1397/06/19 11:25","price":1645800},{"date":"1397/06/19 11:35","price":1649700},{"date":"1397/06/19 11:40","price":1654800},{"date":"1397/06/19 11:45","price":1647700},{"date":"1397/06/19 12:20","price":1647800},{"date":"1397/06/19 12:25","price":1645900},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1640300},{"date":"1397/06/19 12:45","price":1641900},{"date":"1397/06/19 12:50","price":1642200},{"date":"1397/06/19 13:00","price":1645700},{"date":"1397/06/19 13:05","price":1656300},{"date":"1397/06/19 13:15","price":1669000},{"date":"1397/06/19 13:25","price":1670900},{"date":"1397/06/19 13:45","price":1667000},{"date":"1397/06/19 13:50","price":1669800},{"date":"1397/06/19 13:55","price":1667000},{"date":"1397/06/19 14:10","price":1671000},{"date":"1397/06/19 14:15","price":1670100},{"date":"1397/06/19 14:25","price":1669000},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1688300},{"date":"1397/06/19 14:45","price":1682600},{"date":"1397/06/19 14:50","price":1667100},{"date":"1397/06/19 14:55","price":1655400},{"date":"1397/06/19 15:05","price":1663200},{"date":"1397/06/19 15:15","price":1659400},{"date":"1397/06/19 15:25","price":1661200},{"date":"1397/06/19 15:45","price":1657700},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1661700},{"date":"1397/06/19 15:55","price":1673100},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1676900},{"date":"1397/06/19 16:15","price":1681000},{"date":"1397/06/19 16:25","price":1698700},{"date":"1397/06/19 16:40","price":1700500},{"date":"1397/06/19 16:45","price":1704600},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1700300},{"date":"1397/06/19 16:55","price":1706300},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1700000},{"date":"1397/06/19 17:05","price":1701400},{"date":"1397/06/19 17:10","price":1701800},{"date":"1397/06/19 17:15","price":1702400},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1704700},{"date":"1397/06/19 17:25","price":1700500},{"date":"1397/06/19 17:30","price":1701800},{"date":"1397/06/19 17:40","price":1696800},{"date":"1397/06/19 17:45","price":1695500},{"date":"1397/06/19 17:50","price":1692800},{"date":"1397/06/19 17:55","price":1696900},{"date":"1397/06/19 18:00","price":1694700},{"date":"1397/06/19 18:05","price":1704700},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1702600},{"date":"1397/06/19 18:15","price":1706400},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1702700},{"date":"1397/06/19 18:25","price":1704600},{"date":"1397/06/19 18:30","price":1704700},{"date":"1397/06/19 18:40","price":1703400},{"date":"1397/06/19 18:45","price":1708600},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1712400},{"date":"1397/06/19 18:55","price":1710500},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1712300},{"date":"1397/06/19 19:05","price":1714600},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1718300},{"date":"1397/06/19 19:15","price":1724400},{"date":"1397/06/19 19:25","price":1726300},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1720300},{"date":"1397/06/19 19:40","price":1722400},{"date":"1397/06/19 19:45","price":1714500},{"date":"1397/06/19 19:50","price":1714400},{"date":"1397/06/19 19:55","price":1716300},{"date":"1397/06/19 20:00","price":1716400},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1718400},{"date":"1397/06/19 20:15","price":1716400},{"date":"1397/06/19 20:20","price":1716500},{"date":"1397/06/19 20:25","price":1716400},{"date":"1397/06/19 20:40","price":1720400},{"date":"1397/06/19 20:45","price":1726200},{"date":"1397/06/19 20:50","price":1724300},{"date":"1397/06/19 20:55","price":1726300},{"date":"1397/06/19 21:00","price":1724200},{"date":"1397/06/19 21:05","price":1722300},{"date":"1397/06/19 21:10","price":1722400},{"date":"1397/06/19 21:20","price":1722300},{"date":"1397/06/19 21:45","price":1722400},{"date":"1397/06/19 21:50","price":1722300},{"date":"1397/06/19 21:55","price":1722200},{"date":"1397/06/19 22:00","price":1722400},{"date":"1397/06/19 22:15","price":1722300},{"date":"1397/06/19 22:20","price":1722200},{"date":"1397/06/19 22:25","price":1722400},{"date":"1397/06/19 22:30","price":1722300},{"date":"1397/06/19 22:40","price":1722400},{"date":"1397/06/19 22:55","price":1722300},{"date":"1397/06/19 23:05","price":1722400},{"date":"1397/06/19 23:15","price":1722300},{"date":"1397/06/19 23:20","price":1722500},{"date":"1397/06/19 23:25","price":1722300},{"date":"1397/06/19 23:40","price":1722500},{"date":"1397/06/19 23:45","price":1722400},{"date":"1397/06/19 23:50","price":1722300},{"date":"1397/06/19 23:55","price":1722400}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398