پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1619200
بیشترین: 
1732500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1728600
زمان: 
6/19 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 19 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 19 شهریور 1397 , 1728600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/19 02:40","price":1623100},{"date":"1397/06/19 02:45","price":1623000},{"date":"1397/06/19 02:50","price":1623100},{"date":"1397/06/19 03:10","price":1623000},{"date":"1397/06/19 03:25","price":1623100},{"date":"1397/06/19 03:30","price":1623000},{"date":"1397/06/19 03:45","price":1623100},{"date":"1397/06/19 04:00","price":1623000},{"date":"1397/06/19 04:10","price":1623100},{"date":"1397/06/19 04:15","price":1623000},{"date":"1397/06/19 04:20","price":1623100},{"date":"1397/06/19 04:25","price":1623000},{"date":"1397/06/19 04:40","price":1623100},{"date":"1397/06/19 04:45","price":1623000},{"date":"1397/06/19 04:50","price":1622900},{"date":"1397/06/19 04:55","price":1623000},{"date":"1397/06/19 05:05","price":1623100},{"date":"1397/06/19 05:10","price":1623200},{"date":"1397/06/19 05:15","price":1623100},{"date":"1397/06/19 05:20","price":1623200},{"date":"1397/06/19 05:25","price":1622900},{"date":"1397/06/19 05:30","price":1623000},{"date":"1397/06/19 05:40","price":1623100},{"date":"1397/06/19 05:55","price":1623000},{"date":"1397/06/19 06:05","price":1623100},{"date":"1397/06/19 06:15","price":1623000},{"date":"1397/06/19 06:25","price":1623100},{"date":"1397/06/19 06:45","price":1623000},{"date":"1397/06/19 06:50","price":1619200},{"date":"1397/06/19 06:55","price":1623000},{"date":"1397/06/19 07:05","price":1623100},{"date":"1397/06/19 07:15","price":1623000},{"date":"1397/06/19 07:20","price":1623100},{"date":"1397/06/19 07:25","price":1622900},{"date":"1397/06/19 07:30","price":1623000},{"date":"1397/06/19 07:40","price":1623100},{"date":"1397/06/19 07:45","price":1623000},{"date":"1397/06/19 07:50","price":1623100},{"date":"1397/06/19 08:00","price":1623000},{"date":"1397/06/19 08:05","price":1623100},{"date":"1397/06/19 08:10","price":1623000},{"date":"1397/06/19 08:15","price":1622900},{"date":"1397/06/19 08:20","price":1623000},{"date":"1397/06/19 08:25","price":1623100},{"date":"1397/06/19 08:50","price":1622800},{"date":"1397/06/19 08:55","price":1623100},{"date":"1397/06/19 09:05","price":1623000},{"date":"1397/06/19 09:30","price":1623100},{"date":"1397/06/19 09:45","price":1623000},{"date":"1397/06/19 09:50","price":1623100},{"date":"1397/06/19 10:10","price":1623000},{"date":"1397/06/19 10:20","price":1623100},{"date":"1397/06/19 10:40","price":1623000},{"date":"1397/06/19 10:50","price":1623100},{"date":"1397/06/19 10:55","price":1623200},{"date":"1397/06/19 11:00","price":1623000},{"date":"1397/06/19 11:10","price":1637700},{"date":"1397/06/19 11:15","price":1650100},{"date":"1397/06/19 11:20","price":1652100},{"date":"1397/06/19 11:25","price":1652000},{"date":"1397/06/19 11:35","price":1655900},{"date":"1397/06/19 11:40","price":1661000},{"date":"1397/06/19 11:45","price":1654000},{"date":"1397/06/19 12:20","price":1654100},{"date":"1397/06/19 12:25","price":1652100},{"date":"1397/06/19 12:40","price":1646500},{"date":"1397/06/19 12:45","price":1648100},{"date":"1397/06/19 12:50","price":1648400},{"date":"1397/06/19 13:00","price":1652000},{"date":"1397/06/19 13:05","price":1662500},{"date":"1397/06/19 13:15","price":1675200},{"date":"1397/06/19 13:25","price":1677100},{"date":"1397/06/19 13:45","price":1673300},{"date":"1397/06/19 13:50","price":1676000},{"date":"1397/06/19 13:55","price":1673300},{"date":"1397/06/19 14:10","price":1677300},{"date":"1397/06/19 14:15","price":1676300},{"date":"1397/06/19 14:25","price":1675200},{"date":"1397/06/19 14:40","price":1694500},{"date":"1397/06/19 14:45","price":1688800},{"date":"1397/06/19 14:50","price":1673300},{"date":"1397/06/19 14:55","price":1661700},{"date":"1397/06/19 15:05","price":1669400},{"date":"1397/06/19 15:15","price":1665600},{"date":"1397/06/19 15:25","price":1667400},{"date":"1397/06/19 15:45","price":1664000},{"date":"1397/06/19 15:50","price":1667900},{"date":"1397/06/19 15:55","price":1679300},{"date":"1397/06/19 16:10","price":1683200},{"date":"1397/06/19 16:15","price":1687200},{"date":"1397/06/19 16:25","price":1705000},{"date":"1397/06/19 16:40","price":1706700},{"date":"1397/06/19 16:45","price":1710800},{"date":"1397/06/19 16:50","price":1706500},{"date":"1397/06/19 16:55","price":1712500},{"date":"1397/06/19 17:00","price":1706200},{"date":"1397/06/19 17:05","price":1707600},{"date":"1397/06/19 17:10","price":1708100},{"date":"1397/06/19 17:15","price":1708700},{"date":"1397/06/19 17:20","price":1710900},{"date":"1397/06/19 17:25","price":1706800},{"date":"1397/06/19 17:30","price":1708100},{"date":"1397/06/19 17:40","price":1703000},{"date":"1397/06/19 17:45","price":1701800},{"date":"1397/06/19 17:50","price":1699000},{"date":"1397/06/19 17:55","price":1703100},{"date":"1397/06/19 18:00","price":1700900},{"date":"1397/06/19 18:05","price":1710900},{"date":"1397/06/19 18:10","price":1708800},{"date":"1397/06/19 18:15","price":1712700},{"date":"1397/06/19 18:20","price":1708900},{"date":"1397/06/19 18:25","price":1710800},{"date":"1397/06/19 18:30","price":1710900},{"date":"1397/06/19 18:40","price":1709600},{"date":"1397/06/19 18:45","price":1714900},{"date":"1397/06/19 18:50","price":1718600},{"date":"1397/06/19 18:55","price":1716800},{"date":"1397/06/19 19:00","price":1718500},{"date":"1397/06/19 19:05","price":1720800},{"date":"1397/06/19 19:10","price":1724500},{"date":"1397/06/19 19:15","price":1730600},{"date":"1397/06/19 19:25","price":1732500},{"date":"1397/06/19 19:30","price":1726500},{"date":"1397/06/19 19:40","price":1728700},{"date":"1397/06/19 19:45","price":1720700},{"date":"1397/06/19 19:55","price":1722600},{"date":"1397/06/19 20:00","price":1722700},{"date":"1397/06/19 20:10","price":1724600},{"date":"1397/06/19 20:15","price":1722700},{"date":"1397/06/19 20:30","price":1722600},{"date":"1397/06/19 20:40","price":1726700},{"date":"1397/06/19 20:45","price":1732500},{"date":"1397/06/19 20:50","price":1730500},{"date":"1397/06/19 20:55","price":1732500},{"date":"1397/06/19 21:00","price":1730500},{"date":"1397/06/19 21:05","price":1728600},{"date":"1397/06/19 21:30","price":1728500},{"date":"1397/06/19 21:40","price":1728600},{"date":"1397/06/19 21:50","price":1728500},{"date":"1397/06/19 22:00","price":1728600},{"date":"1397/06/19 22:10","price":1728700},{"date":"1397/06/19 22:15","price":1728500},{"date":"1397/06/19 22:25","price":1728600},{"date":"1397/06/19 22:30","price":1728500},{"date":"1397/06/19 22:40","price":1728700},{"date":"1397/06/19 22:45","price":1728600},{"date":"1397/06/19 22:55","price":1728500},{"date":"1397/06/19 23:00","price":1728600},{"date":"1397/06/19 23:20","price":1728700},{"date":"1397/06/19 23:25","price":1728500},{"date":"1397/06/19 23:30","price":1728600},{"date":"1397/06/19 23:40","price":1728700},{"date":"1397/06/19 23:45","price":1728600},{"date":"1397/06/19 23:50","price":1728500},{"date":"1397/06/19 23:55","price":1728600}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398