کمترین: 
373
بیشترین: 
396
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
396
زمان: 
6/18 21:10
قیمت بات تایلند امروز 18 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 شهریور 1397 , 396 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:50","price":386},{"date":"1397/06/18 12:00","price":380},{"date":"1397/06/18 12:20","price":378},{"date":"1397/06/18 12:30","price":373},{"date":"1397/06/18 12:50","price":381},{"date":"1397/06/18 13:00","price":380},{"date":"1397/06/18 13:10","price":382},{"date":"1397/06/18 13:20","price":381},{"date":"1397/06/18 13:30","price":383},{"date":"1397/06/18 13:50","price":385},{"date":"1397/06/18 14:00","price":384},{"date":"1397/06/18 14:10","price":381},{"date":"1397/06/18 14:20","price":386},{"date":"1397/06/18 14:30","price":388},{"date":"1397/06/18 14:50","price":385},{"date":"1397/06/18 15:00","price":382},{"date":"1397/06/18 15:10","price":383},{"date":"1397/06/18 15:20","price":386},{"date":"1397/06/18 15:30","price":387},{"date":"1397/06/18 15:50","price":389},{"date":"1397/06/18 16:00","price":393},{"date":"1397/06/18 16:10","price":395},{"date":"1397/06/18 16:20","price":396},{"date":"1397/06/18 16:30","price":394},{"date":"1397/06/18 16:50","price":392},{"date":"1397/06/18 17:20","price":385},{"date":"1397/06/18 17:30","price":389},{"date":"1397/06/18 17:50","price":385},{"date":"1397/06/18 18:00","price":386},{"date":"1397/06/18 18:20","price":385},{"date":"1397/06/18 18:50","price":388},{"date":"1397/06/18 19:00","price":390},{"date":"1397/06/18 19:20","price":392},{"date":"1397/06/18 19:50","price":389},{"date":"1397/06/18 20:00","price":390},{"date":"1397/06/18 20:10","price":391},{"date":"1397/06/18 20:20","price":392},{"date":"1397/06/18 21:00","price":394},{"date":"1397/06/18 21:10","price":396}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399