کمترین: 
166
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
177
زمان: 
6/18 21:10
قیمت افغانی امروز 18 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:50","price":173},{"date":"1397/06/18 12:00","price":169},{"date":"1397/06/18 12:10","price":170},{"date":"1397/06/18 12:20","price":169},{"date":"1397/06/18 12:30","price":166},{"date":"1397/06/18 12:50","price":170},{"date":"1397/06/18 13:00","price":171},{"date":"1397/06/18 13:10","price":170},{"date":"1397/06/18 13:30","price":172},{"date":"1397/06/18 14:10","price":171},{"date":"1397/06/18 14:20","price":173},{"date":"1397/06/18 14:30","price":174},{"date":"1397/06/18 14:50","price":172},{"date":"1397/06/18 15:00","price":171},{"date":"1397/06/18 15:10","price":172},{"date":"1397/06/18 15:20","price":173},{"date":"1397/06/18 16:00","price":175},{"date":"1397/06/18 16:10","price":177},{"date":"1397/06/18 16:30","price":175},{"date":"1397/06/18 16:50","price":176},{"date":"1397/06/18 17:00","price":175},{"date":"1397/06/18 17:20","price":174},{"date":"1397/06/18 17:50","price":172},{"date":"1397/06/18 18:00","price":173},{"date":"1397/06/18 18:10","price":172},{"date":"1397/06/18 18:30","price":171},{"date":"1397/06/18 18:50","price":174},{"date":"1397/06/18 19:20","price":175},{"date":"1397/06/18 19:50","price":174},{"date":"1397/06/18 20:00","price":175},{"date":"1397/06/18 20:50","price":176},{"date":"1397/06/18 21:10","price":177}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399