پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1735600
بیشترین: 
1868100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1854900
زمان: 
6/18 21:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1854900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 11:50","price":1810700},{"date":"1397/06/18 12:10","price":1804100},{"date":"1397/06/18 12:15","price":1799700},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1788600},{"date":"1397/06/18 12:25","price":1757700},{"date":"1397/06/18 12:40","price":1735600},{"date":"1397/06/18 12:45","price":1744500},{"date":"1397/06/18 12:55","price":1740100},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1759900},{"date":"1397/06/18 13:05","price":1766600},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1759900},{"date":"1397/06/18 13:15","price":1762100},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1766100},{"date":"1397/06/18 13:25","price":1779800},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1790800},{"date":"1397/06/18 13:40","price":1795300},{"date":"1397/06/18 13:45","price":1801900},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1797500},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1793000},{"date":"1397/06/18 14:05","price":1786400},{"date":"1397/06/18 14:15","price":1806300},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1800600},{"date":"1397/06/18 14:25","price":1813800},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1819500},{"date":"1397/06/18 14:40","price":1808500},{"date":"1397/06/18 14:45","price":1810700},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1799700},{"date":"1397/06/18 14:55","price":1797500},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1795300},{"date":"1397/06/18 15:05","price":1799700},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1806300},{"date":"1397/06/18 15:15","price":1815100},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1819500},{"date":"1397/06/18 15:25","price":1814200},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1810700},{"date":"1397/06/18 15:40","price":1812900},{"date":"1397/06/18 15:45","price":1822600},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1825300},{"date":"1397/06/18 15:55","price":1841600},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1846000},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1854900},{"date":"1397/06/18 16:15","price":1865900},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1868100},{"date":"1397/06/18 16:25","price":1857100},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1854900},{"date":"1397/06/18 16:40","price":1859300},{"date":"1397/06/18 16:45","price":1852700},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1854900},{"date":"1397/06/18 16:55","price":1850500},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1843800},{"date":"1397/06/18 17:05","price":1846000},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1837200},{"date":"1397/06/18 17:15","price":1815100},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1812900},{"date":"1397/06/18 17:25","price":1830600},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1824000},{"date":"1397/06/18 17:40","price":1828400},{"date":"1397/06/18 17:45","price":1810700},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1815100},{"date":"1397/06/18 18:05","price":1810700},{"date":"1397/06/18 18:15","price":1806300},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1801900},{"date":"1397/06/18 18:40","price":1810700},{"date":"1397/06/18 18:45","price":1817300},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1828400},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1821800},{"date":"1397/06/18 19:05","price":1828400},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1830600},{"date":"1397/06/18 19:15","price":1835000},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1832800},{"date":"1397/06/18 19:25","price":1837200},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1832800},{"date":"1397/06/18 19:40","price":1824000},{"date":"1397/06/18 19:45","price":1826200},{"date":"1397/06/18 19:55","price":1830600},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1837200},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1839400},{"date":"1397/06/18 20:15","price":1837200},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1841600},{"date":"1397/06/18 20:40","price":1843800},{"date":"1397/06/18 20:45","price":1841600},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1846000},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1850500},{"date":"1397/06/18 21:05","price":1854900}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398