کمترین: 
175
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185
زمان: 
6/18 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 18 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:30","price":184},{"date":"1397/06/18 10:50","price":183},{"date":"1397/06/18 11:00","price":184},{"date":"1397/06/18 11:20","price":183},{"date":"1397/06/18 11:50","price":181},{"date":"1397/06/18 12:00","price":178},{"date":"1397/06/18 12:10","price":177},{"date":"1397/06/18 12:30","price":175},{"date":"1397/06/18 12:50","price":179},{"date":"1397/06/18 13:20","price":178},{"date":"1397/06/18 13:30","price":180},{"date":"1397/06/18 13:50","price":181},{"date":"1397/06/18 14:00","price":180},{"date":"1397/06/18 14:20","price":181},{"date":"1397/06/18 14:30","price":182},{"date":"1397/06/18 14:50","price":180},{"date":"1397/06/18 15:00","price":179},{"date":"1397/06/18 15:20","price":181},{"date":"1397/06/18 15:30","price":182},{"date":"1397/06/18 16:00","price":184},{"date":"1397/06/18 16:10","price":185},{"date":"1397/06/18 16:30","price":184},{"date":"1397/06/18 17:00","price":183},{"date":"1397/06/18 17:10","price":184},{"date":"1397/06/18 17:20","price":180},{"date":"1397/06/18 17:30","price":182},{"date":"1397/06/18 17:50","price":181},{"date":"1397/06/18 18:30","price":180},{"date":"1397/06/18 18:50","price":182},{"date":"1397/06/18 19:00","price":183},{"date":"1397/06/18 19:30","price":184},{"date":"1397/06/18 19:50","price":183},{"date":"1397/06/18 20:00","price":182},{"date":"1397/06/18 20:10","price":184},{"date":"1397/06/18 20:30","price":183},{"date":"1397/06/18 20:50","price":184},{"date":"1397/06/18 21:00","price":185}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399