کمترین: 
7135
بیشترین: 
7598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7598
زمان: 
6/18 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 18 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 7598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":7526},{"date":"1397/06/18 11:50","price":7404},{"date":"1397/06/18 12:00","price":7297},{"date":"1397/06/18 12:20","price":7235},{"date":"1397/06/18 12:30","price":7135},{"date":"1397/06/18 12:50","price":7311},{"date":"1397/06/18 13:00","price":7293},{"date":"1397/06/18 13:10","price":7307},{"date":"1397/06/18 13:20","price":7305},{"date":"1397/06/18 13:30","price":7386},{"date":"1397/06/18 13:50","price":7383},{"date":"1397/06/18 14:00","price":7373},{"date":"1397/06/18 14:10","price":7338},{"date":"1397/06/18 14:20","price":7411},{"date":"1397/06/18 14:30","price":7450},{"date":"1397/06/18 14:50","price":7398},{"date":"1397/06/18 15:00","price":7335},{"date":"1397/06/18 15:10","price":7345},{"date":"1397/06/18 15:20","price":7436},{"date":"1397/06/18 15:30","price":7432},{"date":"1397/06/18 15:50","price":7466},{"date":"1397/06/18 16:00","price":7545},{"date":"1397/06/18 16:10","price":7580},{"date":"1397/06/18 16:20","price":7594},{"date":"1397/06/18 16:30","price":7555},{"date":"1397/06/18 16:50","price":7528},{"date":"1397/06/18 17:00","price":7519},{"date":"1397/06/18 17:10","price":7504},{"date":"1397/06/18 17:20","price":7395},{"date":"1397/06/18 17:30","price":7470},{"date":"1397/06/18 17:50","price":7398},{"date":"1397/06/18 18:00","price":7418},{"date":"1397/06/18 18:20","price":7388},{"date":"1397/06/18 18:50","price":7445},{"date":"1397/06/18 19:00","price":7490},{"date":"1397/06/18 19:10","price":7472},{"date":"1397/06/18 19:20","price":7517},{"date":"1397/06/18 19:30","price":7526},{"date":"1397/06/18 19:50","price":7481},{"date":"1397/06/18 20:00","price":7490},{"date":"1397/06/18 20:10","price":7508},{"date":"1397/06/18 20:20","price":7526},{"date":"1397/06/18 20:30","price":7517},{"date":"1397/06/18 20:50","price":7545},{"date":"1397/06/18 21:00","price":7562},{"date":"1397/06/18 21:10","price":7598}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399