کمترین: 
2952
بیشترین: 
3132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3132
زمان: 
6/18 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 3132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":3103},{"date":"1397/06/18 10:30","price":3091},{"date":"1397/06/18 10:50","price":3103},{"date":"1397/06/18 11:00","price":3091},{"date":"1397/06/18 11:20","price":3103},{"date":"1397/06/18 11:30","price":3091},{"date":"1397/06/18 11:50","price":3052},{"date":"1397/06/18 12:00","price":3008},{"date":"1397/06/18 12:20","price":2986},{"date":"1397/06/18 12:30","price":2952},{"date":"1397/06/18 12:50","price":3014},{"date":"1397/06/18 13:00","price":3018},{"date":"1397/06/18 13:10","price":3024},{"date":"1397/06/18 13:20","price":3000},{"date":"1397/06/18 13:30","price":3045},{"date":"1397/06/18 13:50","price":3044},{"date":"1397/06/18 14:00","price":3038},{"date":"1397/06/18 14:10","price":3033},{"date":"1397/06/18 14:20","price":3044},{"date":"1397/06/18 14:30","price":3060},{"date":"1397/06/18 14:50","price":3050},{"date":"1397/06/18 15:00","price":3024},{"date":"1397/06/18 15:10","price":3028},{"date":"1397/06/18 15:20","price":3058},{"date":"1397/06/18 15:30","price":3061},{"date":"1397/06/18 15:50","price":3078},{"date":"1397/06/18 16:00","price":3110},{"date":"1397/06/18 16:10","price":3117},{"date":"1397/06/18 16:20","price":3130},{"date":"1397/06/18 16:30","price":3115},{"date":"1397/06/18 16:50","price":3103},{"date":"1397/06/18 17:00","price":3100},{"date":"1397/06/18 17:10","price":3093},{"date":"1397/06/18 17:20","price":3053},{"date":"1397/06/18 17:30","price":3072},{"date":"1397/06/18 17:50","price":3053},{"date":"1397/06/18 18:00","price":3058},{"date":"1397/06/18 18:20","price":3053},{"date":"1397/06/18 18:30","price":3046},{"date":"1397/06/18 18:50","price":3069},{"date":"1397/06/18 19:00","price":3088},{"date":"1397/06/18 19:20","price":3099},{"date":"1397/06/18 19:30","price":3103},{"date":"1397/06/18 19:50","price":3084},{"date":"1397/06/18 20:00","price":3088},{"date":"1397/06/18 20:10","price":3103},{"date":"1397/06/18 20:30","price":3091},{"date":"1397/06/18 20:50","price":3103},{"date":"1397/06/18 21:00","price":3117},{"date":"1397/06/18 21:10","price":3132}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398