کمترین: 
1560
بیشترین: 
1655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1655
زمان: 
6/18 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1655 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":1639},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1613},{"date":"1397/06/18 12:00","price":1584},{"date":"1397/06/18 12:10","price":1589},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1578},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1560},{"date":"1397/06/18 12:50","price":1592},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1588},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1597},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1591},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1603},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1614},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1599},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1602},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1614},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1623},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1611},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1597},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1600},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1620},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1621},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1626},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1643},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1651},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1654},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1646},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1640},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1638},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1634},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1609},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1623},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1609},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1616},{"date":"1397/06/18 18:10","price":1612},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1613},{"date":"1397/06/18 18:30","price":1609},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1621},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1631},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1629},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1633},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1639},{"date":"1397/06/18 19:50","price":1625},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1631},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1639},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1637},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1639},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1647},{"date":"1397/06/18 21:10","price":1655}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399