کمترین: 
8885
بیشترین: 
9427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9427
زمان: 
6/18 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 شهریور 1397 , 9427 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":9337},{"date":"1397/06/18 11:20","price":9303},{"date":"1397/06/18 11:30","price":9337},{"date":"1397/06/18 11:50","price":9186},{"date":"1397/06/18 12:00","price":9020},{"date":"1397/06/18 12:10","price":9053},{"date":"1397/06/18 12:20","price":9020},{"date":"1397/06/18 12:30","price":8885},{"date":"1397/06/18 12:50","price":9105},{"date":"1397/06/18 13:00","price":9082},{"date":"1397/06/18 13:10","price":9099},{"date":"1397/06/18 13:20","price":9063},{"date":"1397/06/18 13:30","price":9163},{"date":"1397/06/18 13:50","price":9160},{"date":"1397/06/18 14:00","price":9147},{"date":"1397/06/18 14:10","price":9092},{"date":"1397/06/18 14:20","price":9160},{"date":"1397/06/18 14:30","price":9243},{"date":"1397/06/18 14:50","price":9155},{"date":"1397/06/18 15:00","price":9099},{"date":"1397/06/18 15:10","price":9135},{"date":"1397/06/18 15:20","price":9202},{"date":"1397/06/18 15:30","price":9236},{"date":"1397/06/18 15:50","price":9263},{"date":"1397/06/18 16:00","price":9360},{"date":"1397/06/18 16:10","price":9404},{"date":"1397/06/18 16:20","price":9421},{"date":"1397/06/18 16:30","price":9373},{"date":"1397/06/18 16:50","price":9340},{"date":"1397/06/18 17:00","price":9306},{"date":"1397/06/18 17:10","price":9332},{"date":"1397/06/18 17:20","price":9189},{"date":"1397/06/18 17:30","price":9267},{"date":"1397/06/18 17:50","price":9200},{"date":"1397/06/18 18:00","price":9202},{"date":"1397/06/18 18:20","price":9189},{"date":"1397/06/18 18:30","price":9166},{"date":"1397/06/18 18:50","price":9236},{"date":"1397/06/18 19:00","price":9292},{"date":"1397/06/18 19:20","price":9326},{"date":"1397/06/18 19:30","price":9315},{"date":"1397/06/18 19:50","price":9258},{"date":"1397/06/18 20:00","price":9292},{"date":"1397/06/18 20:10","price":9337},{"date":"1397/06/18 20:30","price":9303},{"date":"1397/06/18 20:50","price":9360},{"date":"1397/06/18 21:00","price":9382},{"date":"1397/06/18 21:10","price":9427}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399