کمترین: 
1450
بیشترین: 
1538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1534
زمان: 
6/18 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 18 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":1523},{"date":"1397/06/18 10:50","price":1518},{"date":"1397/06/18 11:10","price":1523},{"date":"1397/06/18 11:30","price":1518},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1499},{"date":"1397/06/18 12:00","price":1477},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1466},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1450},{"date":"1397/06/18 12:50","price":1486},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1482},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1479},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1473},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1495},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1494},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1492},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1489},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1494},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1508},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1497},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1481},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1487},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1505},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1503},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1511},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1527},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1531},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1537},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1529},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1524},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1522},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1519},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1499},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1512},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1499},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1501},{"date":"1397/06/18 18:10","price":1498},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1499},{"date":"1397/06/18 18:30","price":1495},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1507},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1512},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1516},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1518},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1523},{"date":"1397/06/18 19:50","price":1514},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1516},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1523},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1518},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1523},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1531},{"date":"1397/06/18 21:10","price":1538},{"date":"1397/06/18 21:20","price":1534}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399