کمترین: 
1898
بیشترین: 
2014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2014
زمان: 
6/18 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 18 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 2014 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":1995},{"date":"1397/06/18 11:00","price":1987},{"date":"1397/06/18 11:10","price":1995},{"date":"1397/06/18 11:20","price":1987},{"date":"1397/06/18 11:30","price":1995},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1962},{"date":"1397/06/18 12:00","price":1934},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1920},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1898},{"date":"1397/06/18 12:50","price":1937},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1940},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1944},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1936},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1957},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1953},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1942},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1957},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1974},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1960},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1944},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1951},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1966},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1973},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1974},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1999},{"date":"1397/06/18 16:10","price":2004},{"date":"1397/06/18 16:20","price":2008},{"date":"1397/06/18 16:30","price":2002},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1995},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1992},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1988},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1963},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1979},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1963},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1966},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1958},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1968},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1980},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1978},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1992},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1990},{"date":"1397/06/18 19:50","price":1982},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1980},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1990},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1987},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1999},{"date":"1397/06/18 21:00","price":2004},{"date":"1397/06/18 21:10","price":2009},{"date":"1397/06/18 21:20","price":2014}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399