کمترین: 
3363
بیشترین: 
3568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3568
زمان: 
6/18 21:10
قیمت ریال قطر امروز 18 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 شهریور 1397 , 3568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":3534},{"date":"1397/06/18 10:50","price":3521},{"date":"1397/06/18 11:10","price":3534},{"date":"1397/06/18 11:50","price":3476},{"date":"1397/06/18 12:00","price":3426},{"date":"1397/06/18 12:20","price":3414},{"date":"1397/06/18 12:30","price":3363},{"date":"1397/06/18 12:50","price":3446},{"date":"1397/06/18 13:00","price":3424},{"date":"1397/06/18 13:10","price":3444},{"date":"1397/06/18 13:20","price":3430},{"date":"1397/06/18 13:30","price":3455},{"date":"1397/06/18 13:50","price":3480},{"date":"1397/06/18 14:00","price":3449},{"date":"1397/06/18 14:10","price":3454},{"date":"1397/06/18 14:20","price":3480},{"date":"1397/06/18 14:30","price":3498},{"date":"1397/06/18 14:50","price":3465},{"date":"1397/06/18 15:00","price":3435},{"date":"1397/06/18 15:10","price":3457},{"date":"1397/06/18 15:20","price":3491},{"date":"1397/06/18 15:30","price":3495},{"date":"1397/06/18 15:50","price":3497},{"date":"1397/06/18 16:00","price":3534},{"date":"1397/06/18 16:10","price":3559},{"date":"1397/06/18 16:20","price":3557},{"date":"1397/06/18 16:30","price":3539},{"date":"1397/06/18 16:50","price":3526},{"date":"1397/06/18 17:00","price":3530},{"date":"1397/06/18 17:10","price":3532},{"date":"1397/06/18 17:20","price":3469},{"date":"1397/06/18 17:30","price":3507},{"date":"1397/06/18 17:50","price":3469},{"date":"1397/06/18 18:00","price":3474},{"date":"1397/06/18 18:10","price":3483},{"date":"1397/06/18 18:20","price":3478},{"date":"1397/06/18 18:30","price":3469},{"date":"1397/06/18 18:50","price":3495},{"date":"1397/06/18 19:00","price":3517},{"date":"1397/06/18 19:10","price":3508},{"date":"1397/06/18 19:20","price":3529},{"date":"1397/06/18 19:30","price":3525},{"date":"1397/06/18 19:50","price":3512},{"date":"1397/06/18 20:00","price":3508},{"date":"1397/06/18 20:10","price":3525},{"date":"1397/06/18 20:30","price":3529},{"date":"1397/06/18 20:50","price":3542},{"date":"1397/06/18 21:00","price":3551},{"date":"1397/06/18 21:10","price":3568}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398