کمترین: 
1352
بیشترین: 
1434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1434
زمان: 
6/18 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 18 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1434 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":1420},{"date":"1397/06/18 11:20","price":1415},{"date":"1397/06/18 11:30","price":1420},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1392},{"date":"1397/06/18 12:00","price":1372},{"date":"1397/06/18 12:10","price":1377},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1365},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1352},{"date":"1397/06/18 12:50","price":1385},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1382},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1384},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1379},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1394},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1399},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1391},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1388},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1399},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1406},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1393},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1384},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1390},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1403},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1402},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1406},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1424},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1427},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1433},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1426},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1421},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1419},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1416},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1392},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1406},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1396},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1397},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1398},{"date":"1397/06/18 18:30","price":1391},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1405},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1410},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1414},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1419},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1420},{"date":"1397/06/18 19:50","price":1412},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1414},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1420},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1419},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1424},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1427},{"date":"1397/06/18 21:10","price":1434}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399