کمترین: 
8002
بیشترین: 
8490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8470
زمان: 
6/18 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 شهریور 1397 , 8470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":8409},{"date":"1397/06/18 10:50","price":8379},{"date":"1397/06/18 11:10","price":8409},{"date":"1397/06/18 11:30","price":8379},{"date":"1397/06/18 11:50","price":8273},{"date":"1397/06/18 12:00","price":8153},{"date":"1397/06/18 12:20","price":8094},{"date":"1397/06/18 12:30","price":8002},{"date":"1397/06/18 12:50","price":8200},{"date":"1397/06/18 13:00","price":8179},{"date":"1397/06/18 13:10","price":8164},{"date":"1397/06/18 13:20","price":8132},{"date":"1397/06/18 13:30","price":8253},{"date":"1397/06/18 13:50","price":8280},{"date":"1397/06/18 14:00","price":8238},{"date":"1397/06/18 14:10","price":8219},{"date":"1397/06/18 14:20","price":8249},{"date":"1397/06/18 14:30","price":8324},{"date":"1397/06/18 14:50","price":8266},{"date":"1397/06/18 15:00","price":8175},{"date":"1397/06/18 15:10","price":8207},{"date":"1397/06/18 15:20","price":8308},{"date":"1397/06/18 15:30","price":8298},{"date":"1397/06/18 15:50","price":8342},{"date":"1397/06/18 16:00","price":8430},{"date":"1397/06/18 16:10","price":8470},{"date":"1397/06/18 16:20","price":8485},{"date":"1397/06/18 16:30","price":8441},{"date":"1397/06/18 16:50","price":8411},{"date":"1397/06/18 17:00","price":8381},{"date":"1397/06/18 17:10","price":8404},{"date":"1397/06/18 17:20","price":8255},{"date":"1397/06/18 17:30","price":8346},{"date":"1397/06/18 17:50","price":8275},{"date":"1397/06/18 18:00","price":8268},{"date":"1397/06/18 18:20","price":8275},{"date":"1397/06/18 18:30","price":8255},{"date":"1397/06/18 18:50","price":8298},{"date":"1397/06/18 19:00","price":8369},{"date":"1397/06/18 19:20","price":8379},{"date":"1397/06/18 19:30","price":8409},{"date":"1397/06/18 19:50","price":8358},{"date":"1397/06/18 20:00","price":8369},{"date":"1397/06/18 20:10","price":8409},{"date":"1397/06/18 20:30","price":8379},{"date":"1397/06/18 20:50","price":8409},{"date":"1397/06/18 21:00","price":8430},{"date":"1397/06/18 21:10","price":8490},{"date":"1397/06/18 21:20","price":8470}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398