کمترین: 
8670
بیشترین: 
9211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9211
زمان: 
6/18 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 18 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 شهریور 1397 , 9211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":9146},{"date":"1397/06/18 10:30","price":9112},{"date":"1397/06/18 10:50","price":9146},{"date":"1397/06/18 11:00","price":9112},{"date":"1397/06/18 11:10","price":9146},{"date":"1397/06/18 11:30","price":9112},{"date":"1397/06/18 11:50","price":8997},{"date":"1397/06/18 12:00","price":8867},{"date":"1397/06/18 12:10","price":8835},{"date":"1397/06/18 12:20","price":8802},{"date":"1397/06/18 12:30","price":8670},{"date":"1397/06/18 12:50","price":8884},{"date":"1397/06/18 13:00","price":8896},{"date":"1397/06/18 13:10","price":8913},{"date":"1397/06/18 13:20","price":8868},{"date":"1397/06/18 13:30","price":8942},{"date":"1397/06/18 13:50","price":8972},{"date":"1397/06/18 14:00","price":8923},{"date":"1397/06/18 14:10","price":8905},{"date":"1397/06/18 14:20","price":9005},{"date":"1397/06/18 14:30","price":9020},{"date":"1397/06/18 14:50","price":8967},{"date":"1397/06/18 15:00","price":8891},{"date":"1397/06/18 15:10","price":8925},{"date":"1397/06/18 15:20","price":9013},{"date":"1397/06/18 15:30","price":9024},{"date":"1397/06/18 15:50","price":9072},{"date":"1397/06/18 16:00","price":9146},{"date":"1397/06/18 16:10","price":9189},{"date":"1397/06/18 16:20","price":9194},{"date":"1397/06/18 16:30","price":9180},{"date":"1397/06/18 16:50","price":9148},{"date":"1397/06/18 17:00","price":9136},{"date":"1397/06/18 17:10","price":9118},{"date":"1397/06/18 17:20","price":8978},{"date":"1397/06/18 17:30","price":9055},{"date":"1397/06/18 17:50","price":9000},{"date":"1397/06/18 18:00","price":8991},{"date":"1397/06/18 18:10","price":9013},{"date":"1397/06/18 18:20","price":9000},{"date":"1397/06/18 18:30","price":8923},{"date":"1397/06/18 18:50","price":9024},{"date":"1397/06/18 19:00","price":9080},{"date":"1397/06/18 19:10","price":9068},{"date":"1397/06/18 19:20","price":9134},{"date":"1397/06/18 19:30","price":9124},{"date":"1397/06/18 19:50","price":9090},{"date":"1397/06/18 20:00","price":9080},{"date":"1397/06/18 20:10","price":9124},{"date":"1397/06/18 20:20","price":9146},{"date":"1397/06/18 20:30","price":9112},{"date":"1397/06/18 20:50","price":9168},{"date":"1397/06/18 21:00","price":9189},{"date":"1397/06/18 21:10","price":9211}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398