کمترین: 
9304
بیشترین: 
9871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9871
زمان: 
6/18 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 18 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 شهریور 1397 , 9871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":9778},{"date":"1397/06/18 10:30","price":9742},{"date":"1397/06/18 10:50","price":9778},{"date":"1397/06/18 11:50","price":9619},{"date":"1397/06/18 12:00","price":9480},{"date":"1397/06/18 12:20","price":9446},{"date":"1397/06/18 12:30","price":9304},{"date":"1397/06/18 12:50","price":9534},{"date":"1397/06/18 13:00","price":9510},{"date":"1397/06/18 13:10","price":9528},{"date":"1397/06/18 13:20","price":9481},{"date":"1397/06/18 13:30","price":9595},{"date":"1397/06/18 13:50","price":9591},{"date":"1397/06/18 14:00","price":9575},{"date":"1397/06/18 14:10","price":9521},{"date":"1397/06/18 14:20","price":9591},{"date":"1397/06/18 14:30","price":9679},{"date":"1397/06/18 14:50","price":9587},{"date":"1397/06/18 15:00","price":9528},{"date":"1397/06/18 15:10","price":9566},{"date":"1397/06/18 15:20","price":9660},{"date":"1397/06/18 15:30","price":9671},{"date":"1397/06/18 15:50","price":9677},{"date":"1397/06/18 16:00","price":9778},{"date":"1397/06/18 16:10","price":9847},{"date":"1397/06/18 16:20","price":9841},{"date":"1397/06/18 16:30","price":9815},{"date":"1397/06/18 16:50","price":9780},{"date":"1397/06/18 17:00","price":9768},{"date":"1397/06/18 17:10","price":9772},{"date":"1397/06/18 17:20","price":9622},{"date":"1397/06/18 17:30","price":9704},{"date":"1397/06/18 17:50","price":9622},{"date":"1397/06/18 18:00","price":9636},{"date":"1397/06/18 18:10","price":9613},{"date":"1397/06/18 18:20","price":9598},{"date":"1397/06/18 18:30","price":9575},{"date":"1397/06/18 18:50","price":9648},{"date":"1397/06/18 19:00","price":9730},{"date":"1397/06/18 19:10","price":9718},{"date":"1397/06/18 19:20","price":9742},{"date":"1397/06/18 19:30","price":9778},{"date":"1397/06/18 19:50","price":9718},{"date":"1397/06/18 20:00","price":9730},{"date":"1397/06/18 20:10","price":9778},{"date":"1397/06/18 20:20","price":9754},{"date":"1397/06/18 20:30","price":9765},{"date":"1397/06/18 20:50","price":9778},{"date":"1397/06/18 21:00","price":9801},{"date":"1397/06/18 21:10","price":9871}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398