کمترین: 
1789
بیشترین: 
1898
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1898
زمان: 
6/18 21:10
قیمت یوان چین امروز 18 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":1880},{"date":"1397/06/18 10:30","price":1873},{"date":"1397/06/18 10:50","price":1880},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1843},{"date":"1397/06/18 12:00","price":1823},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1816},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1789},{"date":"1397/06/18 12:50","price":1826},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1829},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1832},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1825},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1845},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1844},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1841},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1831},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1844},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1861},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1848},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1832},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1839},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1853},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1859},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1861},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1880},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1893},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1892},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1887},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1880},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1878},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1879},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1850},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1866},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1850},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1853},{"date":"1397/06/18 18:10","price":1848},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1845},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1855},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1871},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1869},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1873},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1880},{"date":"1397/06/18 19:50","price":1869},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1871},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1880},{"date":"1397/06/18 20:20","price":1875},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1878},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1880},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1889},{"date":"1397/06/18 21:10","price":1898}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399