کمترین: 
1915
بیشترین: 
2032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2032
زمان: 
6/18 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 2032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":2005},{"date":"1397/06/18 10:30","price":2013},{"date":"1397/06/18 11:20","price":2005},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1973},{"date":"1397/06/18 12:00","price":1951},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1935},{"date":"1397/06/18 12:30","price":1915},{"date":"1397/06/18 12:50","price":1962},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1950},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1961},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1953},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1975},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1982},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1964},{"date":"1397/06/18 14:10","price":1962},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1982},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1992},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1973},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1956},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1964},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1988},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1986},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1992},{"date":"1397/06/18 16:00","price":2017},{"date":"1397/06/18 16:10","price":2022},{"date":"1397/06/18 16:20","price":2031},{"date":"1397/06/18 16:30","price":2020},{"date":"1397/06/18 16:50","price":2013},{"date":"1397/06/18 17:00","price":2010},{"date":"1397/06/18 17:10","price":2006},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1973},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1993},{"date":"1397/06/18 17:50","price":1978},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1979},{"date":"1397/06/18 18:10","price":1983},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1976},{"date":"1397/06/18 18:30","price":1971},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1991},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1998},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1995},{"date":"1397/06/18 19:20","price":2010},{"date":"1397/06/18 19:30","price":2008},{"date":"1397/06/18 19:50","price":2000},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1998},{"date":"1397/06/18 20:10","price":2008},{"date":"1397/06/18 20:20","price":2013},{"date":"1397/06/18 20:30","price":2005},{"date":"1397/06/18 20:50","price":2017},{"date":"1397/06/18 21:00","price":2022},{"date":"1397/06/18 21:10","price":2027},{"date":"1397/06/18 21:20","price":2032}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399