کمترین: 
3322
بیشترین: 
3529
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3529
زمان: 
6/18 21:10
قیمت درهم امارات امروز 18 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 3529 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 10:20","price":3491},{"date":"1397/06/18 10:30","price":3504},{"date":"1397/06/18 11:00","price":3491},{"date":"1397/06/18 11:10","price":3504},{"date":"1397/06/18 11:20","price":3491},{"date":"1397/06/18 11:50","price":3447},{"date":"1397/06/18 12:00","price":3385},{"date":"1397/06/18 12:10","price":3398},{"date":"1397/06/18 12:20","price":3373},{"date":"1397/06/18 12:30","price":3322},{"date":"1397/06/18 12:50","price":3404},{"date":"1397/06/18 13:00","price":3396},{"date":"1397/06/18 13:10","price":3415},{"date":"1397/06/18 13:20","price":3385},{"date":"1397/06/18 13:30","price":3426},{"date":"1397/06/18 13:50","price":3438},{"date":"1397/06/18 14:00","price":3419},{"date":"1397/06/18 14:10","price":3412},{"date":"1397/06/18 14:20","price":3438},{"date":"1397/06/18 14:30","price":3456},{"date":"1397/06/18 14:50","price":3436},{"date":"1397/06/18 15:00","price":3407},{"date":"1397/06/18 15:10","price":3420},{"date":"1397/06/18 15:20","price":3454},{"date":"1397/06/18 15:30","price":3458},{"date":"1397/06/18 15:50","price":3476},{"date":"1397/06/18 16:00","price":3504},{"date":"1397/06/18 16:10","price":3521},{"date":"1397/06/18 16:20","price":3523},{"date":"1397/06/18 16:30","price":3518},{"date":"1397/06/18 16:50","price":3497},{"date":"1397/06/18 17:00","price":3501},{"date":"1397/06/18 17:10","price":3494},{"date":"1397/06/18 17:20","price":3440},{"date":"1397/06/18 17:30","price":3469},{"date":"1397/06/18 17:50","price":3440},{"date":"1397/06/18 18:00","price":3445},{"date":"1397/06/18 18:10","price":3454},{"date":"1397/06/18 18:20","price":3440},{"date":"1397/06/18 18:30","price":3419},{"date":"1397/06/18 18:50","price":3458},{"date":"1397/06/18 19:00","price":3479},{"date":"1397/06/18 19:10","price":3475},{"date":"1397/06/18 19:20","price":3500},{"date":"1397/06/18 19:30","price":3496},{"date":"1397/06/18 19:50","price":3475},{"date":"1397/06/18 20:00","price":3479},{"date":"1397/06/18 20:10","price":3496},{"date":"1397/06/18 20:30","price":3491},{"date":"1397/06/18 20:50","price":3521},{"date":"1397/06/18 21:10","price":3529}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399