پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1512500
بیشترین: 
1617600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1616800
زمان: 
6/18 21:05
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 18 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 18 شهریور 1397 , 1616800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/18 04:20","price":1595500},{"date":"1397/06/18 04:25","price":1601400},{"date":"1397/06/18 05:55","price":1595500},{"date":"1397/06/18 06:00","price":1601400},{"date":"1397/06/18 11:40","price":1575300},{"date":"1397/06/18 11:50","price":1552400},{"date":"1397/06/18 12:10","price":1546800},{"date":"1397/06/18 12:15","price":1542900},{"date":"1397/06/18 12:20","price":1533500},{"date":"1397/06/18 12:25","price":1523500},{"date":"1397/06/18 12:40","price":1512500},{"date":"1397/06/18 12:45","price":1561400},{"date":"1397/06/18 12:55","price":1557400},{"date":"1397/06/18 13:00","price":1554600},{"date":"1397/06/18 13:05","price":1560400},{"date":"1397/06/18 13:10","price":1554600},{"date":"1397/06/18 13:15","price":1556400},{"date":"1397/06/18 13:20","price":1560100},{"date":"1397/06/18 13:25","price":1572200},{"date":"1397/06/18 13:30","price":1565300},{"date":"1397/06/18 13:40","price":1568900},{"date":"1397/06/18 13:45","price":1574700},{"date":"1397/06/18 13:50","price":1570800},{"date":"1397/06/18 14:00","price":1566900},{"date":"1397/06/18 14:05","price":1561200},{"date":"1397/06/18 14:15","price":1578500},{"date":"1397/06/18 14:20","price":1573500},{"date":"1397/06/18 14:25","price":1585200},{"date":"1397/06/18 14:30","price":1590200},{"date":"1397/06/18 14:40","price":1570800},{"date":"1397/06/18 14:45","price":1573900},{"date":"1397/06/18 14:50","price":1564300},{"date":"1397/06/18 14:55","price":1562300},{"date":"1397/06/18 15:00","price":1560400},{"date":"1397/06/18 15:05","price":1568600},{"date":"1397/06/18 15:10","price":1574300},{"date":"1397/06/18 15:15","price":1582000},{"date":"1397/06/18 15:20","price":1585900},{"date":"1397/06/18 15:25","price":1581300},{"date":"1397/06/18 15:30","price":1578200},{"date":"1397/06/18 15:40","price":1580000},{"date":"1397/06/18 15:45","price":1588500},{"date":"1397/06/18 15:50","price":1590900},{"date":"1397/06/18 15:55","price":1605300},{"date":"1397/06/18 16:00","price":1609000},{"date":"1397/06/18 16:05","price":1611000},{"date":"1397/06/18 16:10","price":1616800},{"date":"1397/06/18 16:15","price":1617600},{"date":"1397/06/18 16:20","price":1610800},{"date":"1397/06/18 16:25","price":1605500},{"date":"1397/06/18 16:30","price":1603600},{"date":"1397/06/18 16:40","price":1607500},{"date":"1397/06/18 16:45","price":1601800},{"date":"1397/06/18 16:50","price":1603600},{"date":"1397/06/18 16:55","price":1599800},{"date":"1397/06/18 17:00","price":1594000},{"date":"1397/06/18 17:05","price":1600400},{"date":"1397/06/18 17:10","price":1592700},{"date":"1397/06/18 17:15","price":1573400},{"date":"1397/06/18 17:20","price":1575800},{"date":"1397/06/18 17:25","price":1591300},{"date":"1397/06/18 17:30","price":1585400},{"date":"1397/06/18 17:40","price":1589300},{"date":"1397/06/18 17:45","price":1573900},{"date":"1397/06/18 17:55","price":1578200},{"date":"1397/06/18 18:00","price":1582000},{"date":"1397/06/18 18:05","price":1578200},{"date":"1397/06/18 18:15","price":1570000},{"date":"1397/06/18 18:20","price":1566200},{"date":"1397/06/18 18:40","price":1578200},{"date":"1397/06/18 18:45","price":1583900},{"date":"1397/06/18 18:50","price":1593700},{"date":"1397/06/18 19:00","price":1587800},{"date":"1397/06/18 19:05","price":1593700},{"date":"1397/06/18 19:10","price":1595500},{"date":"1397/06/18 19:15","price":1599400},{"date":"1397/06/18 19:20","price":1597500},{"date":"1397/06/18 19:25","price":1601400},{"date":"1397/06/18 19:30","price":1597500},{"date":"1397/06/18 19:40","price":1589800},{"date":"1397/06/18 19:45","price":1591700},{"date":"1397/06/18 19:55","price":1595500},{"date":"1397/06/18 20:00","price":1601400},{"date":"1397/06/18 20:10","price":1603300},{"date":"1397/06/18 20:15","price":1601400},{"date":"1397/06/18 20:30","price":1605300},{"date":"1397/06/18 20:40","price":1607100},{"date":"1397/06/18 20:45","price":1605300},{"date":"1397/06/18 20:50","price":1609000},{"date":"1397/06/18 21:00","price":1612900},{"date":"1397/06/18 21:05","price":1616800}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398