کمترین: 
1412
بیشترین: 
1496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1412
زمان: 
6/17 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 17 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1412 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 11:00","price":1484},{"date":"1397/06/17 11:10","price":1486},{"date":"1397/06/17 11:50","price":1471},{"date":"1397/06/17 12:00","price":1496},{"date":"1397/06/17 12:10","price":1486},{"date":"1397/06/17 12:20","price":1493},{"date":"1397/06/17 12:50","price":1481},{"date":"1397/06/17 13:00","price":1477},{"date":"1397/06/17 13:30","price":1465},{"date":"1397/06/17 13:50","price":1453},{"date":"1397/06/17 14:00","price":1459},{"date":"1397/06/17 14:20","price":1450},{"date":"1397/06/17 14:51","price":1465},{"date":"1397/06/17 15:20","price":1469},{"date":"1397/06/17 15:50","price":1467},{"date":"1397/06/17 16:00","price":1460},{"date":"1397/06/17 16:30","price":1450},{"date":"1397/06/17 16:50","price":1451},{"date":"1397/06/17 17:10","price":1455},{"date":"1397/06/17 17:20","price":1456},{"date":"1397/06/17 17:30","price":1443},{"date":"1397/06/17 17:50","price":1440},{"date":"1397/06/17 18:00","price":1443},{"date":"1397/06/17 18:10","price":1439},{"date":"1397/06/17 18:20","price":1437},{"date":"1397/06/17 18:30","price":1446},{"date":"1397/06/17 18:50","price":1432},{"date":"1397/06/17 19:00","price":1436},{"date":"1397/06/17 19:10","price":1432},{"date":"1397/06/17 19:20","price":1427},{"date":"1397/06/17 19:30","price":1425},{"date":"1397/06/17 19:50","price":1427},{"date":"1397/06/17 20:10","price":1426},{"date":"1397/06/17 20:20","price":1434},{"date":"1397/06/17 20:50","price":1424},{"date":"1397/06/17 21:00","price":1425},{"date":"1397/06/17 21:10","price":1417},{"date":"1397/06/17 21:20","price":1412}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399