کمترین: 
7481
بیشترین: 
7935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7481
زمان: 
6/17 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 17 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 7481 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":7873},{"date":"1397/06/17 11:50","price":7793},{"date":"1397/06/17 12:00","price":7935},{"date":"1397/06/17 12:10","price":7881},{"date":"1397/06/17 12:20","price":7908},{"date":"1397/06/17 12:50","price":7845},{"date":"1397/06/17 13:00","price":7828},{"date":"1397/06/17 13:30","price":7773},{"date":"1397/06/17 13:50","price":7701},{"date":"1397/06/17 14:00","price":7738},{"date":"1397/06/17 14:20","price":7689},{"date":"1397/06/17 14:51","price":7764},{"date":"1397/06/17 15:20","price":7786},{"date":"1397/06/17 15:50","price":7773},{"date":"1397/06/17 16:00","price":7738},{"date":"1397/06/17 16:30","price":7683},{"date":"1397/06/17 16:50","price":7689},{"date":"1397/06/17 17:10","price":7711},{"date":"1397/06/17 17:20","price":7714},{"date":"1397/06/17 17:30","price":7663},{"date":"1397/06/17 17:50","price":7629},{"date":"1397/06/17 18:00","price":7671},{"date":"1397/06/17 18:10","price":7626},{"date":"1397/06/17 18:20","price":7644},{"date":"1397/06/17 18:30","price":7662},{"date":"1397/06/17 18:50","price":7562},{"date":"1397/06/17 19:00","price":7584},{"date":"1397/06/17 19:10","price":7590},{"date":"1397/06/17 19:20","price":7562},{"date":"1397/06/17 19:30","price":7548},{"date":"1397/06/17 19:50","price":7535},{"date":"1397/06/17 20:10","price":7553},{"date":"1397/06/17 20:20","price":7571},{"date":"1397/06/17 20:30","price":7598},{"date":"1397/06/17 20:50","price":7545},{"date":"1397/06/17 21:00","price":7550},{"date":"1397/06/17 21:10","price":7508},{"date":"1397/06/17 21:20","price":7481}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399