کمترین: 
183
بیشترین: 
193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183
زمان: 
6/17 21:10
قیمت روبل روسیه امروز 17 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":192},{"date":"1397/06/17 11:50","price":190},{"date":"1397/06/17 12:00","price":193},{"date":"1397/06/17 12:10","price":192},{"date":"1397/06/17 12:20","price":193},{"date":"1397/06/17 12:50","price":191},{"date":"1397/06/17 13:30","price":190},{"date":"1397/06/17 13:50","price":188},{"date":"1397/06/17 14:00","price":189},{"date":"1397/06/17 14:20","price":188},{"date":"1397/06/17 14:51","price":190},{"date":"1397/06/17 16:00","price":189},{"date":"1397/06/17 16:30","price":188},{"date":"1397/06/17 17:30","price":187},{"date":"1397/06/17 17:50","price":186},{"date":"1397/06/17 18:00","price":187},{"date":"1397/06/17 18:10","price":186},{"date":"1397/06/17 18:30","price":187},{"date":"1397/06/17 18:50","price":185},{"date":"1397/06/17 19:00","price":186},{"date":"1397/06/17 19:10","price":185},{"date":"1397/06/17 19:30","price":184},{"date":"1397/06/17 19:50","price":185},{"date":"1397/06/17 20:10","price":184},{"date":"1397/06/17 20:20","price":185},{"date":"1397/06/17 20:50","price":184},{"date":"1397/06/17 21:10","price":183}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399